Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  1.
1. Budżet Państwa obejmuje budżet centralny i budżety terenowe.
2. Budżet centralny określa dochody i wydatki naczelnych organów państwowych oraz jednostek im podległych.
3. Budżety terenowe określają dochody i wydatki rad narodowych oraz jednostek im podległych.
4. Każda rada narodowa prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu jednostkowego.
5. Wojewódzkie i powiatowe rady narodowe oraz rady narodowe miast podzielonych na dzielnice uchwalają obok własnych budżetów jednostkowych także budżety zbiorcze województw, powiatów i miast. Budżet zbiorczy obejmuje budżet jednostkowy danej rady oraz budżety działających w jej zasięgu terytorialnym rad narodowych bezpośrednio niższego stopnia.