[Organy systemu ochrony] - Art. 130f. - Prawo bankowe. - Dz.U.2022.2324 t.j. - OpenLEX

Art. 130f. - [Organy systemu ochrony] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  130f.  [Organy systemu ochrony]
1. 
Organami systemu ochrony zarządzanego przez jednostkę zarządzającą są:
1)
walne zgromadzenie akcjonariuszy jednostki zarządzającej;
2)
rada nadzorcza jednostki zarządzającej;
3)
zarząd jednostki zarządzającej.
2. 
Organ, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 - jest zgromadzeniem uczestników systemu ochrony;
2)
pkt 2 - jest organem nadzorującym system ochrony;
3)
pkt 3 - jest organem zarządzającym systemem ochrony.
3. 
Umowa systemu ochrony może przewidywać powołanie organów innych niż wymienione w ust. 1.
4. 
W umowie systemu ochrony określa się zasady zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony, w szczególności w zakresie pomieszczeń, łączy telekomunikacyjnych i obsługi biurowej, oraz zasady pokrywania związanych z tym kosztów.
5. 
Umowa systemu ochrony może zobowiązać jednego z uczestników systemu ochrony do zapewnienia organom jednostki zarządzającej warunków, o których mowa w ust. 4.