Art. 42. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 42. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  42.
1.
Utracone książeczki oszczędnościowe na okaziciela podlegają umorzeniu na zasadach określonych w dekrecie z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
2.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.
3. 4
Umarzanie książeczek oszczędnościowych na okaziciela lub imiennych, w toku prowadzenia egzekucji sądowej lub administracyjnej z rachunku bankowego stanowiącego wkład oszczędnościowy, regulują przepisu Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy o egzekucji administracyjnej.
4 Art. 42 ust. 3 dodany przez art. 169 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.66.24.151) z dniem 1 stycznia 1967 r.