Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.849 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  54.  [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a.]

W zakresie nieuregulowanym w art. 49-53 do postępowania prowadzonego przez Rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.