Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. - Rozdział 12 - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Rozdział 12 - Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.

Rozdział  12.

Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy.

Spory wynikające ze stosunku pracy w prezydiach rad narodowych podlegają rozpoznaniu przez komisje rozjemcze, działające na zasadach przepisów o zakładowych komisjach rozjemczych.

1.
Z właściwości komisji wyłączone są spory, które w myśl przepisów o zakładowych komisjach rozjemczych nie podlegają rozpoznaniu przez te komisje.
2.
Właściwości komisji nie podlegają spory wynikające ze stosunku pracy pracowników zajmujących stanowiska kierownicze (art. 13 ust. 3).
1.
Komisje powołuje się:
1)
przy prezydiach powiatowych rad narodowych - dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosunku pracy pracowników tych prezydiów oraz prezydiów rad narodowych niższego stopnia,
2)
przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych - dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosunku pracy pracowników tych prezydiów.
2.
Rada Ministrów określa w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych skład i tryb powoływania komisji.