Art. 66. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 66. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  66.
1.
Komisje powołuje się:
1)
przy prezydiach powiatowych rad narodowych - dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosunku pracy pracowników tych prezydiów oraz prezydiów rad narodowych niższego stopnia,
2)
przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych - dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosunku pracy pracowników tych prezydiów.
2.
Rada Ministrów określa w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych skład i tryb powoływania komisji.