Przepisy wstępne. - Rozdział 1 - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy wstępne. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.

Rozdział  1.

Przepisy wstępne.

1.
Przepisy ustawy określają prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w wydziałach prezydiów rad narodowych, a także w innych ich organach tworzonych zamiast wydziałów (zarządach, oddziałach, referatach, biurach, komisjach oraz urzędach o innej nazwie), do których stosuje się przepisy o wydziałach.
2.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia rozciągnąć ustawę lub niektóre jej przepisy na pracowników innych terenowych organów administracji państwowej, dostosowując je odpowiednio do organizacji i warunków pracy w tych organach.

Do pracowników, o których mowa w art. 1 ust. 1, zwanych w dalszym ciągu "pracownikami", stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy ustawodawstwa pracy, a w sprawach uregulowanych w niniejszej ustawie - przepisy tej ustawy.