§ 5. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  5.
1.
Pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowe są udzielane w oparciu o prawidłowo wypełniony i złożony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4, z uwzględnieniem dodatkowych warunków udzielenia i wykorzystania pozwolenia, a także dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o ile zostaną one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 lub art. 16 ust. 1 ustawy.
2.
Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleń cząstkowych na ten sam towar udziela się po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kolejne pozwolenie albo kolejne pozwolenia cząstkowe na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu lub automatycznej rejestracji, uprzednio udzielone pozwolenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia cząstkowe, zawierające adnotację organu celnego o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny być złożone do organu udzielającego pozwoleń nie później niż w dniu:
1)
złożenia wniosku o udzielenie kolejnego pozwolenia albo kolejnych pozwoleń cząstkowych, w przypadku kontyngentu;
2)
udzielenia kolejnego pozwolenia lub kolejnych pozwoleń cząstkowych, w przypadku automatycznej rejestracji.