Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą. - Dz.U.2004.101.1042 - OpenLEX

Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzory wniosków stosowane w postępowaniu o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;
3)
sposób udzielenia i wykorzystania pozwoleń;
4)
wzory pozwoleń;
5)
sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń.
1.
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
W zakresie towarów rolno-spożywczych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, zwanej dalej "ustawą", wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:
1)
aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
2)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo potwierdzenie, że wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT;
3)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikatora statystycznego (REGON), jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo innego numeru identyfikacyjnego używanego wobec właściwych organów kraju siedziby;
4)
jeżeli wnioskodawca nie jest obywatelem polskim lub nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej - poświadczoną urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy kopię stron paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, na których są uwidocznione następujące dane:
a)
imię lub imiona,
b)
nazwisko,
c)
data urodzenia,
d)
numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
e)
nazwa organu, który wydał ten dokument;
5)
w przypadku ustanowienia kaucji, dokument potwierdzający dokonanie wpłaty gotówkowej lub poświadczający udzielenie gwarancji.
2.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towaru w ramach kontyngentu, dla którego określono sposób rozdysponowania proporcjonalnie do ilości lub wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, należy dołączyć oświadczenie o wartości lub ilości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia.
3.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.
Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwoleń cząstkowych występuje osoba, której udzielono pozwolenia, wymogu dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się.
5.
Wnioski o udzielenie pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów należy składać od dnia wejścia w życie przepisów ustanawiających środek administrowania obrotem towarami z zagranicą, chyba że przepisy te określają inne terminy.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i 5, powinny być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej urzędowo, notarialnie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
2.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
1.
Pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowe są udzielane w oparciu o prawidłowo wypełniony i złożony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4, z uwzględnieniem dodatkowych warunków udzielenia i wykorzystania pozwolenia, a także dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o ile zostaną one określone w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 4 lub art. 16 ust. 1 ustawy.
2.
Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleń cząstkowych na ten sam towar udziela się po spełnieniu wymogów określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o kolejne pozwolenie albo kolejne pozwolenia cząstkowe na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu lub automatycznej rejestracji, uprzednio udzielone pozwolenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia cząstkowe, zawierające adnotację organu celnego o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny być złożone do organu udzielającego pozwoleń nie później niż w dniu:
1)
złożenia wniosku o udzielenie kolejnego pozwolenia albo kolejnych pozwoleń cząstkowych, w przypadku kontyngentu;
2)
udzielenia kolejnego pozwolenia lub kolejnych pozwoleń cząstkowych, w przypadku automatycznej rejestracji.
1.
Pozwolenie oraz pozwolenia cząstkowe na przywóz lub wywóz towarów są sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzielający pozwoleń.
2.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
5.
Wzór pozwolenia oraz pozwolenia cząstkowego na wywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
1.
Jeżeli suma wielkości określonych we wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza kontyngent, organ właściwy do udzielenia pozwolenia, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu rozpatrywania wniosków, ogłosi informację o zastosowanym współczynniku, pozwalającym ustalić wielkości, na jakie udzielono poszczególnych pozwoleń.
2.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1)
na stronach internetowych organu właściwego do udzielenia pozwolenia;
2)
w siedzibie organu właściwego do udzielenia pozwolenia, a w przypadku Agencji Rynku Rolnego również w jej oddziałach terenowych;
3)
w miarę możliwości - w środkach masowego przekazu.
1.
Ewidencja udzielonych pozwoleń oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów jest prowadzona przez organ udzielający pozwoleń w formie księgi ewidencyjnej, oddzielnie dla każdego środka administrowania obrotem towarami z zagranicą.
2.
Księgę ewidencyjną, o której mowa w ust. 1, można prowadzić w systemie elektronicznym, pod warunkiem że zawarte w niej dane znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez organ udzielający pozwoleń.
3.
Wpis do księgi ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
numer decyzji;
2)
datę udzielenia pozwolenia lub pozwoleń cząstkowych;
3)
kod CN i nazwę towaru;
4)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy albo numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;
5)
numer identyfikatora statystycznego (REGON) wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;
6)
imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
7)
nazwę i adres wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą;
8)
numer wniosku;
9)
ilość lub wartość towarów, na jaką udzielono pozwolenia lub na jaką udzielono wszystkich pozwoleń cząstkowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

MGPiPS

o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych 1 na przywóz / wywóz towarów 1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

ARR

o udzielenie pozwolenia / pozwoleń cząstkowych 1 na przywóz / wywóz towarów 1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Oświadczenie

o ilości lub wartości towarów przywiezionych lub wywiezionych w okresie odniesienia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

DECYZJA

NR ....................... 2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

DECYZJA

NR ....................... 2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

DECYZJA

NR ....................... 2

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

DECYZJA

NR ....................... 2

wzór

1 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 226, poz. 1889), które traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572).