§ 1. - Późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.177.1736

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2003 r.
§  1. 
1. 
Określa się późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r.
2. 
Terminy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.