Późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.177.1736

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 września 2003 r.
w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) zarządza się, co następuje:
1. 
Określa się późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r.
2. 
Terminy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

ZAŁĄCZNIK

PÓŹNIEJSZE TERMINY DO UZYSKANIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Lp.Rodzaje instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanegoTermin rozpoczęcia użytkowania instalacjiiTermin do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
1234
1W przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWtpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.06.2006 r.
2W hutnictwie i przemyśle metalurgicznym:
2.1do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowejpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
2.2do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali, o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 tony wytopu na godzinępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
2.3do obróbki metali żelaznych:
a) poprzez walcowanie na gorąco, o

zdolności produkcyjnej ponad 20 ton

stali surowej na godzinę

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
b) kuźnie z młotami o energii

przekraczającej 50 KJ na młot, gdzie

stosowana łączna moc cieplna

przekracza 20 MW

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
c) do nakładania powłok metalicznych z

wsadem ponad 2 tony stali surowej na

godzinę

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
2.4do odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
2.5do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznychpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
2.6do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o zdolności produkcyjnej powyżej 4 ton wytopu na dobę dla ołowiu lub kadmu lub powyżej 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metalipo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
2.7do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
3W przemyśle mineralnym:
3.1do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobęiipo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2004 r.
3.2do przetwarzania azbestu lub do wytwarzania lub przetwarzania produktów zawierających azbestpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2005 r.
3.3do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
3.4do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
3.5do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 piecapo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
3.6piece koksowniczepo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
4W przemyśle chemicznym:
4.1do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznejpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.2do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznejpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.3do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasupo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.4do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczychpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.5do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, podstawowych produktów farmaceutycznychpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.6do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowychpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.7do rafinacji ropy naftowej lub gazupo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
4.8do zgazowania lub upłynniania węgla lub łupka bitumicznegopo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
5W gospodarce odpadami:
5.1do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.09.2006 r.
5.2do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.09.2006 r.
5.3do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.09.2006 r.
5.4do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 tonpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.04.2007 r.
6.Inne:
6.1do produkcji:
a) masy włóknistej z drewna lub innych

materiałów włóknistych

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2005 r.
b) papieru lub tektury, o zdolności

produkcyjnej ponad 20 ton na dobę

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2005 r.
6.2do czyszczenia, odtłuszczania lub farbowania włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2005 r.
6.3do garbowania lub uszlachetniania skór, o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton wyrobów gotowych na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.06.2006 r.
6.4do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.06.2006 r.
6.5do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:
a) z surowych produktów pochodzenia

zwierzęcego (oprócz mleka) o

zdolności produkcyjnej ponad 75 ton

wyrobów gotowych na dobę

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.06.2006 r.
b) z surowych produktów roślinnych o

zdolności produkcyjnej (obliczonej

jako wartość średnia w stosunku do

produkcji kwartalnej) ponad 300 ton

wyrobów gotowych na dobę

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.06.2006 r.
6.6do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.30.06.2006 r.
6.7do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2005 r.
6.8do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40.000 stanowisk dla drobiupo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2005 r.
b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze

ponad 30 kg

po dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2004 r.
c) 750 stanowisk dla maciorpo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2004 r.
6.9do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton roczniepo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
6.10do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzacjępo dniu 30.10.2000 r.30.04.2004 r.
przed dniem 31.10.2000 r.31.12.2006 r.
Objaśnienia:

i W przypadku instalacji, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 30 października 2000 r., a następnie poddano je istotnej zmianie w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568 i Nr 175, poz. 1693) powodującej konieczność ponownego oddania do użytku po tej dacie, terminem rozpoczęcia użytkowania instalacji jest dzień ponownego oddania jej do użytku; w pozostałych przypadkach terminem rozpoczęcia użytkowania instalacji jest dzień pierwszego oddania instalacji do użytku.

ii Z wyjątkiem instalacji użytkowanych jako instalacje pomocnicze w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym lub w produkcji lub przetwórstwie produktów spożywczych, dla których terminem do uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest odpowiednio termin określony dla tych rodzajów instalacji.