Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym. - Dz.U.2017.313 - OpenLEX

Pozasądowe postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 892 i 1823 oraz z 2017 r. poz. 245) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i formy prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, zwanego dalej "postępowaniem", w tym sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania oraz wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową;
2)
szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku;
3)
szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania oraz minimalny okres, na jaki upoważnienie jest udzielane;
4)
termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu.
Osoba prowadząca postępowanie powinna:
1)
posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne;
2)
posiadać wiedzę w zakresie sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów;
3)
wyróżniać się wiedzą w zakresie umów zawieranych pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.
1.
Rzecznik Finansowy, zwany dalej "Rzecznikiem", udziela upoważnienia do prowadzenia postępowania na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata.
2.
Upoważnienie może być udzielone ponownie tej samej osobie.
3.
Osoba upoważniona bierze udział w rozpoznaniu sprawy rozpoczętej z jej udziałem do czasu jej zakończenia mimo upływu okresu, na który zostało udzielone upoważnienie, chyba że upoważnienie zostało cofnięte zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zwanej dalej "ustawą".
4.
W przypadku cofnięcia upoważnienia zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy Rzecznik przekazuje postępowanie do prowadzenia innej upoważnionej osobie.
1.
Postępowanie albo poszczególne jego czynności podejmowane są w postaci pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Korespondencję włącza się do akt sprawy. Akta mogą być prowadzone w postaci elektronicznej.
2.
Rzecznik informuje strony o podejmowanych czynnościach pisemnie, jeżeli to możliwe i przemawiają za tym okoliczności sprawy - za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.
W toku postępowania strony mogą wymieniać informacje.
4.
Wymiana informacji odbywa się: przesyłką pocztową, pocztą elektroniczną, telefonicznie, przy pomocy dedykowanych platform elektronicznych lub w inny uzgodniony sposób.
Wniosek o wszczęcie postępowania, zwany dalej "wnioskiem", może być przesłany przesyłką pocztową na adres Biura Rzecznika albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci i na adres wskazany na stronie internetowej Rzecznika.
1.
Wniosek zawiera:
1)
oznaczenie klienta podmiotu rynku finansowego, zwanego dalej "klientem", obejmujące jego imię i nazwisko, jego adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile klient je posiada;
2)
oznaczenie podmiotu rynku finansowego, obejmujące jego nazwę albo firmę i adres siedziby;
3)
dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia pieniężnego lub pożądanego zachowania podmiotu rynku finansowego;
4)
określenie oczekiwania co do sposobu zakończenia sporu;
5)
opis stanu faktycznego sprawy;
6)
określenie rodzaju postępowania, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, przez wskazanie, że wnioskodawca wnosi o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu;
7)
podpis klienta lub jego pełnomocnika.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
posiadane dokumenty na poparcie opisanego stanu faktycznego albo informację o braku takich dokumentów;
2)
dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub wskazanie okoliczności, które uniemożliwiają jego dołączenie;
3)
dowód uiszczenia opłaty lub wniosek o zwolnienie z obowiązku jej uiszczania;
4)
pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik.
3.
Do wniosku dołącza się także informację, czy Rzecznik podejmuje lub podejmował działania w trybie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w zakresie ochrony klientów podmiotu rynku finansowego, reprezentując interesy klienta, a także czy sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika w postępowaniu, sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd.
1.
Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku Rzecznik dokonuje wstępnego badania treści wniosku.
2.
Postępowanie wszczyna się z chwilą wpływu wniosku zawierającego co najmniej oznaczenie klienta i podmiotu rynku finansowego, dokładne określenie żądania, określenie rodzaju postępowania, o którym mowa w art. 36 ust. 2 ustawy, zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika.
3.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w § 6 ust. 1 i 2, Rzecznik wzywa wnioskodawcę, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4.
W przypadku gdy z treści wniosku nie wynika jednoznacznie, czy klient oczekuje wszczęcia postępowania, czy też podjęcia czynności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, Rzecznik poucza klienta o trybach i zasadach podejmowania przez Rzecznika działań i wzywa klienta do dokonania wyboru trybu działania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
5.
Jeżeli na wezwanie, o którym mowa w ust. 4, klient wniósł o:
1)
wszczęcie postępowania, dzień jego wszczęcia określa się zgodnie z ust. 2;
2)
podjęcie czynności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, wniosek o wszczęcie postępowania pozostawia się bez rozpoznania.
6.
W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Składając wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty, klient wskazuje na okoliczności uprawdopodabniające zasadność tego zwolnienia.
2.
Rzecznik może wezwać klienta do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów pozwalających na uznanie wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za zasadny.
3.
Rzecznik informuje klienta o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty albo informuje go o braku takiego zwolnienia, wyznaczając termin na uiszczenie opłaty.
1.
Rzecznik informuje strony o przyczynie odmowy rozpatrzenia sporu, w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia wpływu wniosku spełniającego wymogi określone w § 6 ust. 1 i 2, wskazując na podstawę prawną i okoliczności ją uzasadniające.
2.
W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 1, Rzecznik, na wniosek klienta, dokonuje zwrotu opłaty, o ile została uiszczona, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
1.
O wszczęciu postępowania Rzecznik zawiadamia strony w terminie 7 dni.
2.
W toku postępowania w razie potrzeby Rzecznik wzywa strony do przedstawienia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień, a także wszystkich okoliczności mogących przyczynić się do rozwiązania sporu.
3.
W toku postępowania strony mogą przedstawiać własne stanowiska, dokumenty i dowody.
4.
W toku postępowania Rzecznik może wykorzystać dokumenty i inne materiały zgromadzone w związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, dotyczącego sporu między tymi samymi stronami.
1.
Wynik postępowania w postaci protokołu, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, Rzecznik przedstawia stronom w terminie 90 dni od dnia wpływu wniosku spełniającego wymogi określone w § 6 ust. 1 i 2.
2.
O przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku sporów szczególnie skomplikowanych Rzecznik informuje strony postępowania, wskazując spodziewany termin jego zakończenia.
1.
Rzecznik przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu w zakresie żądań objętych wnioskiem, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że sformułowanie takiej propozycji jest możliwe. Propozycja ta jest przedstawiana w terminie umożliwiającym zakończenie postępowania zgodnie z § 11 ust. 1.
2.
Rzecznik wyznacza stronom termin na wyrażenie zgody na przedstawioną im propozycję rozwiązania sporu, nie krótszy niż 7 dni.
1.
W razie potrzeby, gdy przemawia za tym charakter sporu, Rzecznik może wyznaczyć posiedzenie, na które wzywa stronę lub strony postępowania. Posiedzenie wyznacza się w terminie umożliwiającym stawienie się stronie lub stronom oraz ich pełnomocnikom, jeśli zostali ustanowieni.
2.
Posiedzenie odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Rzecznika.
3.
Jeżeli w posiedzeniu uczestniczą jednocześnie obie strony, sporządza się protokół z posiedzenia zawierający co najmniej: datę, miejsce, dane dotyczące uczestniczących w nim osób, a także ogólną informację o rezultacie spotkania. Jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, w protokole z posiedzenia można zamieścić składane w trakcie posiedzenia propozycje i stanowiska stron.
1.
Opinię, o której mowa w art. 40 ustawy, Rzecznik przygotowuje w oparciu o dokumenty lub wyjaśnienia przedstawione przez strony postępowania oraz inne materiały zgromadzone w toku rozpatrywania sprawy.
2.
W opinii nie uwzględnia się propozycji rozwiązania sporu przedstawianych przez strony w toku postępowania, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. W opinii Rzecznik dodatkowo wskazuje na ustalony stan faktyczny lub te elementy stanu faktycznego, których ustalenie nie było możliwe, a mogło mieć wpływ na ocenę sprawy.
W razie wycofania wniosku przez klienta w trakcie postępowania lub w przypadku gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe, Rzecznik kończy postępowanie, o czym niezwłocznie zawiadamia strony.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. poz. 92), które utraciło moc z dniem 10 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).