Art. 14. - [Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych. Wojskowi komendanci uzupełnień] - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.372 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  14.  [Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych. Wojskowi komendanci uzupełnień]
1. 
Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej są:
1)
(uchylony);
2)
szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;
3)
wojskowi komendanci uzupełnień.
2. 
(uchylony).
3. 
Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu:
1)
organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54), w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień;
2)
zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
3)
koordynacji rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
4)
gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowania użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;
5)
zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
5a)
koordynacji czynności realizowanych w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych oraz Narodowych Sił Rezerwowych i w czasie wojny;
5b)
udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie;
5c)
koordynacji przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji);
5d)
organizowania szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując również współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy;
6)
planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne;
7)
administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony;
8)
udziału w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9)
współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.
4. 
Wojskowi komendanci uzupełnień w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu:
1)
zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
2)
administrowania rezerwami osobowymi;
3)
świadczeń na rzecz obrony;
4)
współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
5)
rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
5a)
realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;
6)
udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
7)
promocji obronności i służby wojskowej.
5. 
(uchylony).
6. 
Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa. W rozporządzeniu należy również określić stanowiska kierownicze i komórki organizacyjne wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.