Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.87.573

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 13 września 1920 r.
Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie powołania roczników 1889, 1888, 1887, 1886 i 1885 do służby wojskowej.

Art.  1.

Na mocy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 11 sierpnia 1920 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 1920 r. № 75 poz. 514) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej mężczyzn urodzonych w latach 1889, 1888, 1887, 1886 i 1885.

Art.  2.

Osoby objęte art. 1 winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które będą urzędowały w terminach ustalonych przez Dowództwa Okręgów Generalnych, w porozumieniu z właściwymi Wojewodami względnie Generalnym Delegatem Rządu we Lwowie i Komisarzem Rządu w Warszawie. Wezwania osobiste do popisowych nie będą rozsyłane,

O miejscu, dniu i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych winni się popisowi dowiedzieć u wójta, względnie w magistracie.

Art.  3.

Winni nieusprawiedliwionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. № 20 z dnia 4 marca 1920 r. poz. 104).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.