Powołanie Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.44.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 1950 r.

DEKRET
z dnia 21 września 1950 r.
o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

Celem zapewnienia rozwoju lotnictwa cywilnego i przystosowania do potrzeb planowej gospodarki - tworzy się przy Prezesie Rady Ministrów Główny Komitet Lotnictwa Cywilnego

Główny Komitet Lotnictwa Cywilnego jest państwowym organem planowania, kierownictwa i kontroli całokształtu zagadnień lotnictwa cywilnego.

Do zakresu działania Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego należą w szczególności:

1)
ustalanie wytycznych rozwojowych lotnictwa cywilnego w zakresie zagadnień technicznych, organizacyjnych, prawnych i szkoleniowych;
2)
sprawy szkolenia kadr fachowych lotnictwa cywilnego wszystkich szczebli, koordynowanie tego szkolenia oraz planowego rozmieszczenia kadr;
3)
opiniowanie planów produkcji i rozdziału sprzętu lotniczego dla potrzeb lotnictwa cywilnego;
4)
sprawy budowy i rozbudowy lotnisk dla potrzeb lotnictwa cywilnego;
5)
sprawy dotyczące organizacji międzynarodowych lotnictwa cywilnego;
6)
sprawy działalności wydawniczej w dziedzinie lotnictwa cywilnego;
7)
kierownictwo i nadzór nad działalnością Ligi Lotniczej.

Sprawy budowy i rozbudowy lotnisk dla potrzeb lotnictwa cywilnego, programów wyszkolenia oraz zaopatrzenia w sprzęt lotniczy Główny Komitet Lotnictwa Cywilnego uzgadnia z Ministrem Obrony Narodowej.

1.
Na czele Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego stoi przewodniczący, mianowany i odwoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
2.
Do Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego wchodzi ponadto trzech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej i po dwóch przedstawicieli Ministrów: Komunikacji, Przemysłu Ciężkiego oraz dwóch przedstawicieli Ligi Lotniczej.
3.
Dla opracowania niektórych zagadnień przewodniczący komitetu powołuje dodatkowo przedstawicieli zainteresowanych resortów oraz pracowników nauki.
1.
Pracą Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego kieruje Prezydium Komitetu.
2.
Na czele Prezydium Komitetu stoi Przewodniczący Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego, który kieruje pracą prezydium i czuwa nad jej prawidłowym biegiem.
3.
Członków prezydium powołuje Prezes Rady Ministrów.

Budżet Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego objęty jest budżetem Prezydium Rady Ministrów.

Pracownicy Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego są pracownikami państwowymi w rozumieniu ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Uprawnienia Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego, organizację oraz zakres działania Głównego Komitetu i jego Prezydium określi statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia ogłoszonego w Monitorze Polskim.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.