Art. 4. - Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
Art.  4.

Państwowy Bank Rolny winien prowadzić odrębną rachunkowość dla każdej z wymienionych w art. 1 instytucyj lub władz.