Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 listopada 1927 r.
o powierzeniu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Przeprowadzenie likwidacji spraw finansowych instytucyj osadniczych i finansowych, które tworzyły włości rentowe na zasadzie pruskich ustaw z dnia 2 marca 1850 r., 26 kwietnia 1886 r., 27 czerwca 1890 r., 7 lipca 1891 r., 20 marca 1908 r., 26 czerwca 1912 r. oraz rozporządzenia pruskiej Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1909 r., jak również administrację funduszów, należnych z rent ciążących na tych włościach i administrację hipotek amortyzacyjnych, zapisanych na rzecz b. Komisji Kolonizacyjnej, powierza się Państwowemu Bankowi Rolnemu.

1.
Przy wypełnieniu zadań w art. 1 oznaczonych Państwowy Bank Rolny jest upoważniony:
a)
do przymusowego ściągania nieuiszczonych należności z tytułów oznaczonych w art. 1;
b)
do stawiania wniosków w sprawach wykreślenia i zmiany wpisów w księgach gruntowych uskutecznionych na rzecz instytucyj lub władz, nie wyłączając Skarbu Państwa Polskiego, w zależności od przerachowania rent lub ich całkowitej spłaty. Przy zgłaszaniu wniosków w tych sprawach Państwowy Bank Rolny nie będzie obowiązany udzielać dowodów zezwolenia urzędów ziemskich, oznaczonych w części 2 i 3;
c)
do egzekwowania należności z tytułów oznaczonych w art. 1 w trybie, przewidzianym dla ekzekucji bezspornych należności skarbowych.
2.
Przedterminowa splata renty lub kapitału, o ile kontraktem lub ustawowo jest uzależniona od zgody władz państwowych, może być przyjęta przez Państwowy Bank Rolny jedynie za zgodą właściwego okręgowego urzędu ziemskiego.
3.
O ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego renty na rzecz pożyczki Państwowego Banku Rolnego decyduje okręgowy urząd ziemski z tem ograniczeniem, że renta wraz z poprzedzać ją mającą pożyczką mieścić się będzie w 2/8 wartości szacunkowej danej włości, ustalonej wedle przepisów Państwowego Banku Rolnego. Wartość renty w takich przypadkach należy ustalić, o ile chodzi o rentę amortyzacyjną, w wysokości kwoty, wynikającej z planu umorzenia, o ile zaś chodzi o rentę wieczystą - w wysokości dwudziestokrotnej rocznej renty.

Państwowy Bank Rolny ustali należności, ciążące na nieruchomościach na rzecz instytucyj lub władz, a po przerachowaniu ich ujawni wyniki przerachowania w księgach gruntowych, zgłaszając imieniem Skarbu Państwa odnośne wnioski do sądów po myśli § 49 ustępu 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 roku o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 30, poz. 213).

Państwowy Bank Rolny winien prowadzić odrębną rachunkowość dla każdej z wymienionych w art. 1 instytucyj lub władz.

1.
Wynagrodzenie za czynności, za które na podstawie ustaw niemieckich lub pruskich obowiązaną była płacić strona, Państwowy Bank Rolny pobierać będzie od osób interesowanych w wysokości ustalanej przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
2.
Wynagrodzenie za inne czynności, związane z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, potrącane będzie na rzecz Państwowego Banku Rolnego z funduszów, wpływających z tytułów oznaczonych w art. 1. Wysokość tego wynagrodzenia ustalać będzie Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Sposób, w jaki mają być użyte przez Państwowy Bank Rolny fundusze, wpływające na zasadzie niniejszego rozporządzenia, określać będą Ministrowie Skarbu i Reform Rolnych.

W przypadkach, w których należności z tytułów, oznaczonych w art. 1, ściągane będą za pośrednictwem urzędów gminnych, może być tym urzędom na pokrycie ich kosztów przyznane wynagrodzenie, którego wysokość określana będzie na wniosek Państwowego Banku Rolnego przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wewnętrznych. Wynagrodzenie to będzie pokryte w sposób, wskazany w części 2 art. 5.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Reform Rolnych i Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.