Art. 2. - Powierzenie Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwidacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne w województwie pomorskiem, poznańskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.924

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
Art.  2.
1.
Przy wypełnieniu zadań w art. 1 oznaczonych Państwowy Bank Rolny jest upoważniony:
a)
do przymusowego ściągania nieuiszczonych należności z tytułów oznaczonych w art. 1;
b)
do stawiania wniosków w sprawach wykreślenia i zmiany wpisów w księgach gruntowych uskutecznionych na rzecz instytucyj lub władz, nie wyłączając Skarbu Państwa Polskiego, w zależności od przerachowania rent lub ich całkowitej spłaty. Przy zgłaszaniu wniosków w tych sprawach Państwowy Bank Rolny nie będzie obowiązany udzielać dowodów zezwolenia urzędów ziemskich, oznaczonych w części 2 i 3;
c)
do egzekwowania należności z tytułów oznaczonych w art. 1 w trybie, przewidzianym dla ekzekucji bezspornych należności skarbowych.
2.
Przedterminowa splata renty lub kapitału, o ile kontraktem lub ustawowo jest uzależniona od zgody władz państwowych, może być przyjęta przez Państwowy Bank Rolny jedynie za zgodą właściwego okręgowego urzędu ziemskiego.
3.
O ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego renty na rzecz pożyczki Państwowego Banku Rolnego decyduje okręgowy urząd ziemski z tem ograniczeniem, że renta wraz z poprzedzać ją mającą pożyczką mieścić się będzie w 2/8 wartości szacunkowej danej włości, ustalonej wedle przepisów Państwowego Banku Rolnego. Wartość renty w takich przypadkach należy ustalić, o ile chodzi o rentę amortyzacyjną, w wysokości kwoty, wynikającej z planu umorzenia, o ile zaś chodzi o rentę wieczystą - w wysokości dwudziestokrotnej rocznej renty.