§ 2. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.
§  2.
1.
Ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją", podlega kierowca, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".
2.
Każdemu naruszeniu przypisuje się w ewidencji odpowiednią liczbę punktów.
3.
Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując największą liczbę punktów przewidzianą za jedno z nich.
4.
Wykaz naruszeń wraz z odpowiadającą im liczbą punktów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.