§ 13. - [Okres używania wzorów formularzy wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.488

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.
§  13.  [Okres używania wzorów formularzy wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Wzory formularzy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Warunkiem dalszego używania formularzy, których wzory określono w załącznikach nr 2-6, 8 i 9 do rozporządzenia, o którym mowa w § 14, jest dokonanie w ich treści niezbędnej korekty:
1)
w załączniku nr 2 nie wypełnia się pola "Nazwisko rodowe matki";
2)
w załączniku nr 3:
a)
w części pierwszej "Sprawca" nie wypełnia się pola "nazwisko rodowe matki",
b)
w części trzeciej "Dokument osoby" dla oznaczenia karty pobytu, niezależnie od tytułu pobytowego, używa się liczby "3",
c)
w części czwartej "Dokument uprawniający do kierowania pojazdem" nie wypełnia się pola "nr blankietu";
3)
w załącznikach nr 4-6, 8 i 9 - dostosowuje się podstawę prawną.