Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.488

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2)
warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej "ewidencją";
3)
tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
4)
warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
5)
jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;
6)
podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem;
3)
komendancie wojewódzkim Policji - rozumie się przez to również Komendanta Stołecznego Policji.
1. 
Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej "naruszeniem".
2. 
Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.
3. 
Do ewidencji wpisuje się naruszenia wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5-9.
5. 
Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył dwa lub więcej:
1)
znaków określonych w załączniku nr 1 kodem od C 05 do C 11, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy;
2)
przepisów określonych w załączniku nr 1 kodem od G 01 do G 04, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów, a jeżeli jest ona równa - naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.
6. 
Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodem od E 01 do E 05, jeżeli zachowanie sprawcy stanowiło jeden czyn.
7. 
Jeżeli w związku z wyprzedzaniem tego samego pojazdu albo kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych kierowca dopuścił się naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodami B 02, C 11 lub F 01 do F 09, do ewidencji wpisuje się to naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów. Jeżeli dwu lub więcej naruszeniom przypisano taką samą liczbę punktów, wpisuje się to naruszenie, które ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.
8. 
W razie dopuszczenia się przez kierowcę przestępstwa drogowego, określonego w załączniku nr 1 kodem A 01, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.
9. 
Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone w załączniku nr 1 kodami A 02 lub A 06, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie niewyszczególnione w tym załączniku albo gdy przewidziana dla niego liczba punktów jest nie większa niż 6. Jeżeli przyczyną zagrożenia było naruszenie, za które przewidziana liczba punktów wynosi więcej niż 6, przypisuje się punkty wyłącznie za to naruszenie.
1. 
Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.
2. 
W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.
1. 
Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.
2. 
Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, jeżeli czyn podlega postępowaniu przed sądem rodzinnym.
4. 
Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem mandatu karnego, niezwłocznie przekazuje informację do jednostki organizacyjnej Policji, która skierowała sprawę do rozpatrzenia przez ten organ. Informację sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Sąd może przekazać informację w formie odpisu wyroku.
6. 
Jeżeli sprawę do rozpatrzenia skierował podmiot inny niż Policja, informację lub odpis wyroku, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia.
7. 
Policjant, który zastosował postępowanie mandatowe lub prowadzi postępowanie w sprawie o naruszenie, niezwłocznie rejestruje nałożenie mandatu lub prowadzenie tych czynności na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
8. 
Wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia naruszenia, a jeżeli nie można ustalić tego miejsca - właściwej ze względu na miejsce ujawnienia naruszenia.
9. 
Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli przekazano sprawę do innej jednostki organizacyjnej Policji, w której, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, na sprawcę naruszenia nałożono prawomocny mandat karny. W takim przypadku wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik tej jednostki.
10. 
Podmioty inne niż Policja niezwłocznie przekazują informację o nałożeniu mandatu karnego lub prowadzeniu postępowania w sprawie o naruszenie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11. 
Przepisów ust. 7 i 10 nie stosuje się do naruszeń, o których mowa w art. 129g ust. 1 ustawy, o ile informacje o nich są przekazywane przez Inspekcję Transportu Drogowego Komendantowi Głównemu Policji w sposób określony w ust. 13.
12. 
Jeżeli w sprawie o naruszenie podmiot inny niż Policja nałożył mandat karny zaoczny, informację o tym naruszeniu przekazuje się niezwłocznie po stwierdzeniu prawomocności tego rozstrzygnięcia.
13. 
Informacje, o których mowa w ust. 5, 6 i 10, mogą być przekazane na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji, w miarę możliwości technicznych.
1. 
Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonym przez właściwy organ:
1)
zastosowano art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.3));
2)
osoba, której dotyczy wpis, została uniewinniona od zarzutu popełnienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem;
3)
stwierdzono, że:
a)
czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
b)
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,
c)
nastąpiło przedawnienie karalności,
d)
osoba, której dotyczył wpis, zmarła.
2. 
Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania) lub osoba wpisana do ewidencji zmarła.
3. 
Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie jednostkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 4 ust. 8.
1. 
Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przypisane na podstawie wpisu ostatecznego:
1)
jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1, 1a lub 4 lit. b lub c ustawy;
2)
w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1:
a)
pkt 1 lit. a ustawy, jeżeli sprawdzenie to obejmowało umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną,
b)
pkt 1 lit. b albo pkt 2 ustawy;
3)
jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyłaby 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy - 20 punktów;
4)
w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4-6.
2. 
Starosta niezwłocznie informuje komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia, oraz o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 2 i 4 lit. a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
1. 
Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1)
cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenia;
2)
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3. 
Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1)
która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2)
wobec której orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres przekraczający jeden rok;
3)
niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu;
4)
posiadającej prawo jazdy, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.
4. 
W przypadku kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)).
5. 
W przypadku uzyskania przez kierowcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nowego prawa jazdy, starosta niezwłocznie przekazuje pisemną informację o zaistnieniu tego faktu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.
1. 
Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego według programu, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
2. 
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierowcę dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.
3. 
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
4. 
Kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. 
Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
6. 
Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.
7. 
Kierowca może uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.
1. 
Informacja o wpisach w ewidencji udzielana jest przez Policję:
1)
sądom;
2)
prokuratorom;
3)
marszałkom województwa - w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;
4)
starostom - w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy lub je posiadających;
5)
strażom gminnym (miejskim) - w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;
6)
Żandarmerii Wojskowej;
7)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8)
Agencji Wywiadu;
9)
Służbie Wywiadu Wojskowego;
10)
Straży Granicznej;
11)
Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
13)
innym podmiotom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.
2. 
Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.
3. 
Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
Naruszeniom popełnionym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przypisuje się punkty w liczbie przewidzianej w dniu ich popełnienia.
1. 
Wzory formularzy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Warunkiem dalszego używania formularzy, których wzory określono w załącznikach nr 2-6, 8 i 9 do rozporządzenia, o którym mowa w § 14, jest dokonanie w ich treści niezbędnej korekty:
1)
w załączniku nr 2 nie wypełnia się pola "Nazwisko rodowe matki";
2)
w załączniku nr 3:
a)
w części pierwszej "Sprawca" nie wypełnia się pola "nazwisko rodowe matki",
b)
w części trzeciej "Dokument osoby" dla oznaczenia karty pobytu, niezależnie od tytułu pobytowego, używa się liczby "3",
c)
w części czwartej "Dokument uprawniający do kierowania pojazdem" nie wypełnia się pola "nr blankietu";
3)
w załącznikach nr 4-6, 8 i 9 - dostosowuje się podstawę prawną.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, z 2003 r. Nr 35, poz. 311, z 2009 r. Nr 117, poz. 987 oraz z 2010 r. Nr 259, poz. 1773).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.
KodRodzaj czynuKwalifikacja prawna czynuLiczba punktów
12345
ACzyny o charakterze szczególnym
01Popełnienie przestępstwa drogowegoart. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.10
02Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowaart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
03Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholuart. 87 § 1 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
04Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadkuart. 93 § 1 k.w.art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.10
05Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającegoart. 178a § 1 lub 4 k.k.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
06Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
BNieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
01Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszymart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.10
02Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimiart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.10
03Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszychart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 1 p.r.d.10
04Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazdart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 2 p.r.d.10
05Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejściaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 7 p.r.d.10
06Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofaniaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.6
07Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszychart. 90 albo 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.5
CNiestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w.§ 109 ust. 1 i 3 lub § 111 ust. 2 lub 3 z.s.d.8
Niezastosowanie się do:
02- sygnałów świetlnychart. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 95-98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d.6
03- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym§ 108 ust. 2-5 z.s.d.6
04- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.6
Niestosowanie się do znaków:
05- B-2 "zakaz wjazdu"art. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 17 ust. 1 z.s.d.5
06- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"§ 16 z.s.d.5
07- B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo"§ 22 ust. 1 z.s.d.5
08- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ...."§ 35 lub 36 z.s.d.5
09- F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania§ 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d.5
10- P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa"§ 87 z.s.d.5
11- P-4 "linia podwójna ciągła"§ 86 ust. 5 z.s.d.5
12- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"§ 25 z.s.d.4
13- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ...."§ 18 ust. 1-8 z.s.d.3
14- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ...."§ 19 lub § 20 z.s.d.2
15Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowychart. 90, 92 § 1 k.w.1
16Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"art. 92 § 1 k.w.§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.2
Niestosowanie się do znaków:
17D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29art. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.5
18P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18bart. 90 lub 92 § 1 k.w.§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.5
DNieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
01- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnejart. 90 k.w.art. 25 ust. 1 p.r.d.6
02- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu§ 5 ust. 5-7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.6
03- pojazdom szynowymart. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.6
04- rowerzystomart. 27 ust. 1-3 p.r.d.6
05- podczas zmiany pasa ruchuart. 22 ust. 4 p.r.d.5
06- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodzeart. 25 ust. 3 p.r.d.5
07- podczas włączania się do ruchuart. 17 ust. 2 p.r.d.5
08- podczas cofaniaart. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.4
09Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 90 k.w.art. 9 p.r.d.5
10Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 22 ust. 6 p.r.d. albo

§ 22 ust. 5 z.s.d.

5
11Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewruart. 90 lub art. 97 k.w.art. 22 ust. 5 p.r.d.2
ENieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
01- powyżej 50 km/hart. 92a k.w.

albo

art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.

albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.

albo

art. 21 ust. 4 p.r.d.

10
02- od 41 do 50 km/h8
03- od 31 do 40 km/h6
04- od 21 do 30 km/h4
05- od 11 do 20 km/h2
07Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującymart. 90 k.w.art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.2
FNaruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
01Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzaniaart. 90 k.w.art. 24 ust. 1 p.r.d.5
02Wyprzedzanie z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 24 ust. 3-5 p.r.d.3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:
03- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimiart. 97 k.w.art. 27 ust. 4 p.r.d.10
04- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesieniaart. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.5
05- na zakrętach oznaczonych znakami

ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.5
06- na skrzyżowaniachart. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.5
07- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
08- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
09Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"art. 92 § 1 k.w.§ 23 ust. 1-3 z.s.d.5
10Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 24 ust. 6 p.r.d.3
11Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 24 ust. 11 p.r.d.3
GNaruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
01- od zmierzchu do śwituart. 88 k.w.art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.4
02- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaart. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.2
03- w okresie od świtu do zmierzchuart. 51 ust. 1 p.r.d.2
04- w tunelu, niezależnie od pory dobyart. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.4
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
06- przednichart. 97 k.w.art. 51 ust. 5 p.r.d.2
07- tylnychart. 30 ust. 3 p.r.d.2
08Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetleniaart. 88 k.w.art. 52 ust. 1 p.r.d.3
09Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisamiart. 90 lub 97 k.w.art. 51 ust. 3 p.r.d.3
HNaruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania:
01- na drodze ekspresowej lub autostradzieart. 90 lub 97 k.w.art. 23 ust. 2 p.r.d.5
02- w tunelu, na moście lub wiadukcieart. 23 ust. 2 p.r.d.2
03Omijanie pojazdu z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
04Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postojuart. 97 lub 90 k.w.art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.1
05Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchuart. 94 § 2 k.w.art. 71 p.r.d.1
06Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonieart. 96a k.w.art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.3
07Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyciaart. 97 k.w.art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.3
08Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"art. 90 lub 97 k.w.art. 16 ust 1-4 p.r.d.2
09Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdemart. 97 k.w.art. 39 ust. 1 p.r.d.2
12Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motoroweremart. 97 k.w.art. 40 p.r.d.2
13Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękuart. 97 k.wart. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.5
Naruszenie zakazu:
14- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończoneart. 97 k.w.art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d.4
15- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.4
Naruszenie przez kierującego zakazu:
16- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 90 lub art. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.2
17Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczneart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.3
18Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablicart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.1
19Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowejart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 6 p.r.d.2
20Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.5
JPrzewóz osób
01Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.6
02Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnychart. 97 k.w.art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 lub 40 p.r.d.4
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
03- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnymart. 97 k.w.art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.2
04- kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.1
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
05- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawneart. 97 k.w.art. 58 ust. 1 p.r.d.2
06- kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 58 ust. 2 p.r.d.1
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:art. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.
07- 1 osobę1
08- 2 osoby2
09- 3 osoby3
10- 4 osoby4
11- 5 osób5
12- 6 osób6
13- 7 osób7
14- 8 osób8
15- 9 osób9
16- 10 osób lub więcej10
Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:art. 97 k.w.art. 63 ust. 3 pkt 2:
17- liczba osób przekracza 5lit. a p.r.d.3
18- osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepylit. c p.r.d.3
19Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18art. 97 k.w.art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.2
20Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05art. 97 k.w.art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d.2
KNaruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Kierowanie pojazdem:
01- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazduart. 244 k.k.0
02- nie mając do tego wymaganych uprawnieńart. 94 § 1 k.w.art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.0
03- nie mając przy sobie wymaganych dokumentówart. 95 k.w.art. 38 p.r.d.0
04Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszychart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.0
05Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystankuart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 6 p.r.d.0
06Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowymart. 97 k.w.art. 28 ust. 5 p.r.d.0
07Naruszenie zakazu holowaniaart. 90 lub 97 k.w.art. 31 ust. 2 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
08- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdówart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 1 p.r.d.0
09- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnieart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 2 p.r.d.0
10Wjeżdżanie na pas między jezdniamiart. 90 lub art. 97 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.0
11Używanie "szperacza" podczas jazdyart. 90 lub 97 k.w.art. 52 ust. 3 p.r.d.0
12Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 2 p.r.d.0
13Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchemart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 3 p.r.d.0
14Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowychart. 97 k.w.art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.0
15Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowychart. 90 lub art. 97 k.w.art. 54 ust. 4 p.r.d.0
16Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nimart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.0
17Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowanyart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.0
18Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.0
19Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
20Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
21Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymiart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
22Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiemart. 97 k.w.art. 60 ust. 3 p.r.d.0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
23- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazduart. 97 k.w.art. 61 ust. 1 p.r.d.0
24- naruszający stateczność pojazduart. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
25- utrudniający kierowanie pojazdemart. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
26- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażonyart. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.0
27Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasuart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
28Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczeniaart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
29Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdyart. 97 k.w.art. 61 ust. 4 p.r.d.0
30Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkichart. 97 k.w.art. 61 ust. 5 p.r.d.0
31Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposóbart. 97 k.w.art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.0
Przejazd bez zezwolenia:
32- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytówart. 97 k.w.art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.0
33- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długościart. 97 k.w.art. 62 ust. 4, 4a, 4b p.r.d.0
34Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącegoart. 97 k.w.art. 62 ust. 1 p.r.d.0
35Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowymart. 97 k.w.art. 63 ust. 5 p.r.d.0
ZNaruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej
01Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego-

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431),

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431),

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472),

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705).

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O PRZYWRÓCENIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1. 
Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.
2. 
Szczegółowy program szkolenia przedstawia poniższa tabela.
Lp.TematCzas [min]MetodaŚrodki dydaktyczneProwadzący szkolenie
1Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce2x45pogadankafilmpolicjant ruchu drogowego
2Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych45pogadankafilmpolicjant ruchu drogowego
3Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym3x45pogadankafilmpsycholog

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO