§ 12. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  12.
Dotychczas wykorzystywane formularze mogą być używane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2003 r.