§ 11. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  11.
 Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.