§ 13. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.52.329

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 1999 r.
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.