§ 3. - Postępowanie z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.515

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  3.
1)
Państwowy Bank Rolny:
a)
dokona z końcem każdego miesiąca zamknięcia konta i wyprowadzi saldo w gotówce i w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego;
b)
zakupi z sum salda gotówkowego papiery, posiadające bezpieczeństwo pupilarne, i złoży je wraz z listami Państwowego Banku Rolnego do depozytu w Banku Polskim.
2)
Przed zakupieniem wyżej wspomnianych papierów pupilarnych należy dać osobie lub urzędowi, uprawnionemu do administrowania odnośnym majątkiem, możność wyboru rodzaju tych papierów.
3)
Kwoty w gotówce, pozostałe po zakupieniu papierów, tak drobne, że nie można za nie nabyć najmniejszego odcinka nabywanych papierów pupilarnych, należy przenieść jako saldo gotówkowe rachunku na następny miesiąc.