[Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] - Art. 68. - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej. - Dz.U.2021.743 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] - Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.743 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  68.  [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych]

Rozporządzenia wydane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 27 ust. 3, art. 42 i art. 44 ust. 4 i 6 ustawy, o której mowa w art. 71, zachowują moc do czasu wejścia w życie rozporządzeń wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2004 r.