Sprawozdania przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej. - Dz.U.2003.99.905 - OpenLEX

Sprawozdania przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.905

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie sprawozdań przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kategorie przedsiębiorców zobowiązanych do składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej;
2)
organy, którym są składane sprawozdania dotyczące otrzymanej pomocy publicznej;
3)
zakres obowiązków sprawozdawczych i okresy sprawozdawcze;
4)
terminy składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publicznej;
5)
wzory formularzy sprawozdań, o których mowa w pkt 4.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
2)
"pomocy" - należy przez to rozumieć pomoc publiczną dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy;
3)
"sprawozdaniu" - należy przez to rozumieć sprawozdanie dotyczące otrzymanej pomocy.
Obowiązek składania sprawozdań dotyczy przedsiębiorców:
1)
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
a)
kopalnictwa surowców siarkonośnych oznaczonego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.1)), jako sekcja C podklasa 14.30.B,
b)
transportu lądowego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja I grupa 60.1 i 60.2, z wyłączeniem klasy 60.22,
c)
transportu lotniczego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja I grupa 62.1 i 62.2,
d)
usług pocztowych i telekomunikacyjnych oznaczonych, zgodnie z PKD, jako sekcja I dział 64,
e)
pośrednictwa finansowego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja J,
f)
produkcji włókienniczej oznaczonej, zgodnie z PKD, jako podsekcja DB dział 17,
g)
produkcji odzieżowej oznaczonej, zgodnie z PKD, jako podsekcja DB dział 18,
h)
produkcji wyrobów skórzanych oznaczonej, zgodnie z PKD, jako podsekcja DC dział 19;
2)
prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.2));
3)
prowadzących zakłady pracy chronionej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)), bez względu na rodzaj prowadzonej działalności;
4)
otrzymujących pomoc horyzontalną przeznaczoną na restrukturyzację oraz pomoc doraźną;
5)
prowadzących działalność w sektorach uznanych za wrażliwe.
Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do przedsiębiorców publicznych zobowiązanych do składania sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej (Dz. U. Nr 196, poz. 1655).
Sprawozdania składa się organowi nadzorującemu pomoc na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
Sprawozdania zawierają w szczególności:
1)
pełną nazwę (firmę), siedzibę i adres przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
3)
numer identyfikacyjny REGON;
4)
oznaczenie wykonywanej działalności według PKD;
5)
wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim;
6)
formę prawną przedsiębiorcy;
7)
strukturę własności przedsiębiorstwa;
8)
średnią liczbę zatrudnionych;
9)
rachunek zysków i strat;
10)
wielkość i strukturę produkcji lub wartość i strukturę świadczonych usług;
11)
głównych wierzycieli;
12)
podstawę prawną udzielonej pomocy;
13)
wielkość, formę i przeznaczenie pomocy;
14)
nazwę i siedzibę organu, który udzielił pomocy;
15)
dane szczegółowe dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
16)
dane szczegółowe dotyczące przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej;
17)
dane szczegółowe dotyczące przedsiębiorców otrzymujących pomoc na restrukturyzację oraz pomoc doraźną;
18)
dane szczegółowe dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach uznanych za wrażliwe.
Przedsiębiorcy, o których mowa w § 3 pkt 4, do sprawozdania dołączają dodatkowo:
1)
sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535), a w przypadku jednostek, które nie mają obowiązku jego opracowania, opis sytuacji ekonomiczno-finansowej według stanu na koniec roku obrotowego;
2)
bilans na koniec roku obrotowego;
3)
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy;
4)
opis przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych.
1.
Przedsiębiorcy, o których mowa w § 3 pkt 5, działający w sektorze górnictwa węgla, do sprawozdania dołączają dodatkowe informacje dotyczące:
1)
wielkości wydobycia węgla;
2)
liczby ścian czynnych w kopalni;
3)
zmianowości ścian z produkcją;
4)
średniego dziennego wydobycia z jednej ściany;
5)
wydajności ogólnej;
6)
wydajności dołowej;
7)
korzyści dla całej grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca otrzymujący pomoc, wynikających z udzielonej pomocy.
2.
Przedsiębiorcy, o których mowa w § 3 pkt 5, działający w sektorze hutnictwa żelaza i stali, do sprawozdania dołączają dodatkowe informacje dotyczące:
1)
maksymalnych zdolności produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania, z podziałem na wytwarzane wyroby hutnictwa żelaza i stali;
2)
udziału wartości pomocy w kosztach produkcji, z podziałem na wytwarzane wyroby hutnictwa żelaza i stali.
3.
Przedsiębiorcy, o których mowa w § 3 pkt 5, działający w sektorze włókien syntetycznych, do sprawozdania dołączają dodatkowe informacje dotyczące:
1)
rynków produktowych, ze względu na rodzaj włókna lub przędzy (przędza dywanowa z włókien ciągłych, przędza tekstylna z włókien ciągłych lub włókno odcinkowe) oraz rodzaj polimeru wykorzystanego w ich produkcji (poliamid, poliester, akryl lub polipropylen);
2)
urządzeń, które przy niewielkim nakładzie finansowym mogą zostać dostosowane do produkcji innych włókien lub przędzy, co mogłoby doprowadzić do wykorzystania pomocy na innych rynkach produktowych.
Sprawozdania składa się organowi nadzorującemu pomoc za każdy rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.
Sprawozdania za 2002 r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047, z 2001 r. Nr 12, poz. 93 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2027.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ ORGANOWI NADZORUJĄCEMU POMOC

SPRAWOZDANIE PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ ZA ROK ........

A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY OTRZYMAŁ POMOC PUBLICZNĄ W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy
2. Adres lub województwopowiat
siedzibagminamiejscowość
przedsiębiorcyulica i nr domu
3. Numer identyfikacyjny REGON4. Numer identyfikacji podatkowej

(NIP)

5. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg Polskiej

Klasyfikacji Działalności (rozporządzenie Rady

Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U.

Nr 128, poz. 829, z późn. zm.))

6. Forma prawna

przedsiębiorcy

7. Określenie wielkości przedsiębiorcy stosownie do art. 54 i 55 ustawy z dnia

19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.

1178, z późn. zm.)

8. Struktura własności przedsiębiorstwa (udziałowcy, akcjonariusze, wspólnicy, których udział w kapitale przedsiębiorstwa przekracza 10%) według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego:
Lp.Pełna nazwa (firma)Adres lub siedziba% wartości udziałów lub akcji
0123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9. Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)*

WyszczególnienieOgółem
Rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowy1
Ostatni rok kalendarzowy2

* Objaśnienia zostały zawarte w części G.

10. Wielkość produkcji podstawowych grup lub świadczonych usług

Grupy produktowe lub świadczone usługiSymbole wgJednostki miaryWielkość produkcji lub usług
PKWiU

(8 pierwszych pozycji)

rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowyostatni rok kalendarzowy
01234
1
2
3
4
5
6

11. Struktura produkcji podstawowych grup lub świadczonych usług (% udziału w strukturze powyżej 10% w ujęciu wartościowym)

Grupy produktowe lub świadczone usługiSymbole wg PKWiURok poprzedzający ostatni rok kalendarzowyOstatni rok kalendarzowy
0123
1
2
3
4
5
6

12. Rachunek zysków i strat w tys. PLN (dla roku poprzedzającego ostatni rok obrotowy i dla ostatniego roku obrotowego)**

WyszczególnienieZa rok poprzedzający ostatni rok obrotowyZa ostatni rok obrotowy
012
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1
Koszty działalności operacyjnej2
Zysk (strata) ze sprzedaży (1-2)3
Pozostałe przychody operacyjne4
Pozostałe koszty operacyjne5
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (3+4-5)6
Przychody finansowe7
Koszty finansowe8
Zysk (strata) nadzwyczajny9
Zysk (strata) brutto (6+7-8+9)10
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego11
Zysk (strata) netto

(10-11)

12

** Przedsiębiorca może załączyć inną niż powyższa wersję rachunku zysków i strat zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

13. Struktura sprzedaży (w ujęciu procentowym)

Rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowyOstatni rok kalendarzowy
rynek krajowyrynek EOG***w tym Unia Europejskapoza EOGrynek krajowyrynek EOGw tym Unia Europejskapoza EOG
01234567

*** EOG - Europejski Obszar Gospodarczy: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Belgia, Królestwo Niderlandów, Luksemburg, Dania, Szwecja, Finlandia, Austria, Wielka Brytania, Irlandia (kraje Unii Europejskiej), Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

14. Główni wierzyciele, wobec których wartość zadłużenia przekracza 10% wartości zadłużenia ogółem

(podać pełną nazwę podmiotu będącego wierzycielem i procentowy udział w zadłużeniu)

Lp.Pełna nazwa wierzyciela% udział
012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B.

POMOC PUBLICZNA OTRZYMANA W OSTATNIM ROKU KALENDARZOWYM w PLN

Dla każdej otrzymanej pomocy wypełnić oddzielny wiersz w podanej niżej tabeli. Objaśnienia do wypełnienia poszczególnych pozycji tabeli podane zostały w części G.
Lp.Organ udzielający pomocyPodstawa prawna otrzymanej pomocyDzień udzielenia pomocyNr programu pomocowego, decyzji lub umowyOkres, na jaki została udzielona pomocWartość pomocy w PLNForma pomocyPrzeznaczenie pomocyKoszty kwalifikujące się do objęcia pomocąIntensywność pomocy
12345678910
1
2
3
4
5
6
7
8
9...

C.

INFORMACJE POZWALAJĄCE OCENIĆ WPŁYW POMOCY PUBLICZNEJ NA KONKURENCJĘ

1. Szacunkowy udział przedsiębiorcy w rynku (grupy produktowe/usługi o udziale ponad 10%)*
WyszczególnienieRok poprzedzający ostatni rok kalendarzowyOstatni rok kalendarzowy
012
1
2
3
4

* Objaśnienia zostały zawarte w części G.

2. Główni konkurenci działający na rynkach, o których mowa w pkt C1

Produkt: .....................................................PKWiU ...........
Najwięksi1.
konkurenci2.
krajowi3.
Najwięksi1.
konkurenci2.
zagraniczni3.
Produkt: .....................................................PKWiU ...........
Najwięksi1.
konkurenci2.
krajowi3.
Najwięksi1.
konkurenci2.
zagraniczni3.
Produkt: .....................................................PKWiU ...........
Najwięksi1.
konkurenci2.
krajowi3.
Najwięksi1.
konkurenci2.
zagraniczni3.

D.

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ

(Tę część formularza wypełniają wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej)

1. Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)*

WyszczególnienieOgółemw tym osoby niepełnosprawneWskaźnik

kol. 2 : kol. 1

0123
Rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowy1
Ostatni rok kalendarzowy2

* Objaśnienia zostały zawarte w części G.

2. Liczba nowo zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)

WyszczególnienieOgółemw tym osoby niepełnosprawneWskaźnik

kol. 2 : kol. 1

0123
Rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowy1
Ostatni rok kalendarzowy obowiązek sprawozdawczy2

3a. Struktura kosztów (tys. PLN)

Rodzaje kosztówKwota [PLN]
rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowyostatni rok kalendarzowy
Koszty należnych składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
Koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Koszty utworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
Koszty przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Koszty rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z przystosowaniem stanowiska pracy
Koszty związane z ochroną zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych
Koszty tworzenia, modernizacji, remontu i utrzymania, a także odtworzenia utraconej albo zniszczonej na skutek zdarzeń losowych bazy rehabilitacyjnej, socjalnej lub wypoczynkowej lub rozbudowy obiektów służących rehabilitacji
Koszty poniesione na przygotowanie lub odtworzenie utraconych albo zniszczonych na skutek zdarzeń losowych stanowisk pracy
Koszty poniesione na szkolenia osób niepełnosprawnych

3b. Struktura kosztów (tys. PLN)

Rodzaje kosztówKwota [PLN]
rok poprzedzający ostatni rok kalendarzowyostatni rok kalendarzowy
Koszty poniesione w związku z krótszym czasem pracy osób niepełnosprawnych (w przypadku pracowników, co do których nie zostały zastosowane ogólne normy czasu pracy) z uwzględnieniem dodatkowych przerw w pracy
Koszty wynikające ze zwiększonej absencji chorobowej*
Wynagrodzenia za dodatkowy urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności skierowanych na turnus rehabilitacyjny lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających lub w celu uzyskania zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub jego naprawy
Dodatkowe wynagrodzenia pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz wynagrodzenia lektorów dla pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych
Zwiększone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych lub dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia tych osób
Koszty związane z zapewnieniem podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
Koszty działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
Koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających
Koszty związane z zapewnieniem poradnictwa zawodowego
Koszty dowożenia lub dojazdów do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu
Koszty poniesione na przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do potrzeb osób niepełnosprawnych
Koszty poniesione w związku z realizacją indywidualnych programów rehabilitacji
Koszty poniesione w związku ze świadczeniem pomocy indywidualnej dla osób niepełnosprawnych
Koszty poniesione na wspólne działania pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych
Koszty poniesione na finansowanie badań, ekspertyz, analiz, opracowywania projektów norm, a także wydawnictw i konkursów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej

* Objaśnienia zostały zawarte w części G.

E.

DANE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

(Tę część formularza wypełniają wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwolenia)
1.Nazwa strefy
2.Data wydania zezwolenia
3.Data rozpoczęcia działalności*
Planowana data rozpoczęcia działalności*
*Niepotrzebne skreślić.
4.Nr zezwolenia
5.Ilość zatrudnionych pracowników
wg zezwolenia
utworzone miejsca pracy wg stanu na koniec roku, za który
powstał obowiązek sprawozdawczy
docelowo (do kiedy - proszę podać termin)
ROK
6.Koszty faktycznie poniesione wg stanu na koniec roku, za który powstał obowiązek sprawozdawczy
koszt nabycia gruntów
nakłady na budynki i budowle
nakłady na wyposażenie obiektów
wartości niematerialne i prawne
razem
7.Suma dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (PLN):
pracowników zatrudnionych wg zezwolenia
pracowników zatrudnionych docelowo

8. Struktura sprzedaży (w ujęciu procentowym)

Lp.Nazwa produktuRynek
lokalnyregionalnykrajowyeuropejski
1
2
3
4
5

9. W przypadku sprzedaży na rynek europejski, proszę wymienić, do jakich krajów

1
2
3
4
5

F.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO UDZIELANIA INFORMACJI

................... ...................... ..................

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem

Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie informacji i danych

zawartych w sprawozdaniu

.................. ..................... telefon ............

(imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) faks ...............

e-mail .............

G.

Objaśnienia

I.

 Dotyczy części A

pkt 9. Średnia liczba zatrudnionych:

Przy obliczaniu średniej liczby zatrudnionych w roku należy dodać średnie liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12. Średnie zatrudnienie w miesiącu należy ustalić, dodając stany zatrudnienia (pełnozatrudnionych w osobach fizycznych oraz niepełnozatrudnionych po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmuje się dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeśli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca sprawozdawczego.

Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, w tym również osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, finansowanych z funduszu pracy, osoby młodociane pracujące na podstawie umowy o pracę, a nie o naukę zawodu, osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej. Do zatrudnionych nie zalicza się:

- osób wykonujących pracę nakładczą,

- uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,

- osób korzystających w dniu 31 grudnia z urlopów wychowawczych, bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy,

- osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

II.

 Dotyczy części B

1. Organ udzielający pomocy:

- pełna nazwa i siedziba organu udzielającego pomocy.

2. Podstawa prawna otrzymanej pomocy - w przypadku gdy:

- pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: tytuł aktu prawnego, datę aktu i ogólne określenie przedmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym została opublikowana, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret),

- pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, tytuł aktu prawnego, nazwę organu wydającego akt, datę aktu i oznaczenie przedmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret),

- pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać według kolejności: nazwę aktu, datę wydania i organ wydający ten akt,

- pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać: przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

3. Dzień udzielenia pomocy:

- należy podać dzień wydania decyzji albo zawarcia umowy, na podstawie której była udzielona pomoc, a jeżeli udzielenie pomocy nastąpiło na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji albo zawarcia umowy:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy.

4. Numer programu pomocowego, decyzji lub umowy:

- w przypadku gdy pomoc była udzielona na podstawie programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego nadany przez organ nadzorujący, do którego wydana została opinia o zgodności z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177),

- w przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji lub umowy będącej podstawą udzielenia pomocy.

5. Okres, na jaki została udzielona pomoc:

- w przypadku pomocy udzielanej w transzach bądź polegającej na rozłożeniu płatności na raty, należy podać okres, przez jaki pomoc była świadczona,

- w przypadku gdy udzielenie pomocy było uzależnione od spełnienia warunków w określonym czasie (np. od wzrostu zatrudnienia w okresie 5 lat), należy podać okres, w którym te warunki powinny być spełnione.

Kolumny tej nie należy wypełniać, gdy pomoc była udzielona jednorazowo.

6. Wartość pomocy w PLN:

- należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

7. Forma pomocy:

- należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.

Forma pomocyKod
12
dotacjaA1.1
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)A1.2
inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowychA1.3
refundacjaA1.4
zwolnienie z podatkuA2.1
odliczenie od podatkuA2.2
obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatkuA2.3
obniżenie wysokości opłatyA2.4
zwolnienie z opłatyA2.5
zaniechanie poboru podatkuA2.6
zaniechanie poboru opłatyA2.7
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkamiA2.8
umorzenie odsetek od zaległości podatkowejA2.9
umorzenie opłaty (składki, wpłaty)A2.10
umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)A2.11
umorzenie karA2.12
oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynkuA2.13
zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkuA2.14
kontyngenty taryfoweA2.15
wniesienie kapitałuB1.1
konwersja wierzytelności na akcje lub udziałyB2.1
pożyczka preferencyjnaC1.1
kredyt preferencyjnyC1.2
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)C1.3
pożyczki warunkowo umorzoneC1.4
odroczenie terminu płatności podatkuC2.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowejC2.1.1
odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatkuC2.2
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowejC2.3
rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkamiC2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)C2.4
rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)C2.5
odroczenie terminu płatności karyC2.6
rozłożenie na raty karyC2.7
poręczenieD1.1
gwarancjaD1.2
inneE

8. Przeznaczenie pomocy:

- należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy.

WyszczególnienieKod
12
1. Pomoc horyzontalna
prace badawczo-rozwojowe1.1
ochrona środowiska1.2
rozwój małych i średnich przedsiębiorców1.3
utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy1.5
szkolenia specjalistyczne na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw1.6.1
szkolenia ogólne na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw1.6.2
pomoc na restrukturyzację1.7.1
pomoc doraźna1.7.2
2. Sektor hutnictwa żelaza i stali
prace badawczo-rozwojowe2.1
ochrona środowiska2.2
całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę2.3
pomoc na restrukturyzację2.4
szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw2.5
utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach2.6
pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę2.7
3. Sektor budownictwa okrętowego
pomoc na restrukturyzację3.1
pomoc doraźna3.2
całkowite lub częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę3.3
inwestycje na innowacje3.4
pomoc inwestycyjna na modernizację lub racjonalizację3.5
ochrona środowiska3.6
prace badawczo-rozwojowe3.7
pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności3.8
szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw3.9
4. Sektor górnictwa węgla
pomoc na restrukturyzację4.1
prace badawczo-rozwojowe4.2
ochrona środowiska4.3
szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw4.4
pomoc inwestycyjna na zapewnienie dostępu do złóż4.5
5. Sektor włókien syntetycznych
pomoc doraźna5.1
prace badawczo-rozwojowe5.2
ochrona środowiska5.3
szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw5.4
pomoc na restrukturyzację5.5
utrzymanie poziomu zatrudnienia lub tworzenie nowych miejsc pracy5.6
pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności5.7
6. Sektor motoryzacyjny
pomoc na restrukturyzację6.1
pomoc doraźna6.2
pomoc na nowe inwestycje6.3
ochrona środowiska6.4
prace badawczo-rozwojowe6.5
szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw6.6
rozwój małych i średnich przedsiębiorców6.7
utrzymanie poziomu zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy6.8
pomoc na pokrycie kosztów bieżącej działalności6.9
7. Sektor żeglugi morskiej
pomoc na restrukturyzację7.1
utrzymanie poziomu zatrudnienia7.2
pomoc inwestycyjna7.3
szkolenia specjalistyczne7.4
ochrona środowiska morskiego7.5
prace badawczo-rozwojowe7.6
8. Pomoc regionalna
pomoc na wspieranie nowych inwestycji8.1.1
pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją8.1.2
9. Inne przeznaczenia
pomoc udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia9.1
pomoc wspierająca rozwój eksportu9.2
pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym9.3
pomoc udzielana w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim9.4
pomoc udzielana w celu promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego9.5
pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych9.6
pomoc udzielana w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie9.7
pomoc udzielana na skup i przechowywanie produktów rolnych oraz zapasów przetworów z tych produktów, a także na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich9.8
pomoc udzielana przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne9.9
pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy, udzielana na obszarach, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców9.10
inne9.11

Kolumny nr 9 i 10 należy wypełnić w przypadku, gdy w kolumnie nr 8 jako przeznaczenie otrzymanej pomocy wpisano:

- pomoc na prace badawczo-rozwojowe,

- pomoc na ochronę środowiska,

- pomoc na szkolenia,

- pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji,

- pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją,

- pomoc inwestycyjna przeznaczona na modernizację lub racjonalizację (w przypadku przedsiębiorcy z sektora budownictwa okrętowego),

- pomoc inwestycyjna na innowacje (w przypadku przedsiębiorcy z sektora budownictwa okrętowego),

- pomoc na ochronę środowiska morskiego (w przypadku przedsiębiorcy z sektora żeglugi morskiej).

9. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

- należy podać zsumowaną wielkość kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego (albo szkolenia), które uwzględniono przy obliczaniu intensywności pomocy, wg stanu na koniec ostatniego roku kalendarzowego.

10. Intensywność pomocy:

- intensywność pomocy liczona jako stosunek wartości otrzymanej pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (należy uwzględnić całą wartość pomocy uzyskanej na realizację danego projektu inwestycyjnego wg stanu na koniec ostatniego roku kalendarzowego).

III.

 Dotyczy części C

pkt 1. Szacunkowy udział przedsiębiorcy w rynku

Rynek właściwy jest to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz oferowane na obszarze, na którym ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu panują zbliżone warunki konkurencji.

W ujęciu geograficznym może mieć bardzo różny zasięg, np. światowy, regionalny, krajowy czy lokalny.

IV.

 Dotyczy części D

Średnia liczba zatrudnionych

Przy obliczaniu średniej liczby zatrudnionych w roku należy dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12. Przeciętne zatrudnienie w miesiącu ustala się zgodnie z art. 28 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) przy zastosowaniu metody arytmetycznej, dodając stany zatrudnienia (pełnozatrudnionych w osobach fizycznych oraz niepełnozatrudnionych po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmuje się dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeśli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca sprawozdawczego. Do zatrudnienia wlicza się pracowników oraz niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej. Z zatrudnienia wyłącza się osoby zatrudnione, jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne:

- na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- przebywające na urlopach wychowawczych,

- nieświadczące pracy w związku z odbywaniem zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej,

- będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

- nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

- przebywające na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Koszty wynikające ze zwiększonej absencji chorobowej

Koszty wynikające ze zwiększonej absencji chorobowej należy wykazywać jako różnicę pomiędzy przeciętnymi kosztami absencji chorobowej w okresie sprawozdawczym zatrudnionych, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), innych niż osoby niepełnosprawne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 21 ust. 5 tej ustawy, a przeciętnymi kosztami absencji chorobowej w okresie sprawozdawczym niepełnosprawnych zatrudnionych, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3 tej ustawy.

V.

 Dotyczy części F

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania - osoba wskazana przez przedsiębiorcę do sporządzenia sprawozdania.