§ 16. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze... - Dz.U.1930.34.285 - OpenLEX

§ 16. - Postępowanie o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.34.285

Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  16.
Orzeczenie komisji zatwierdzone przez Dowódcę Okręgu Korpusu Nr. I staje się prawomocne z chwilą jego wydania, o ile strona nie wniosła w terminie przepisanym odwołania.