[Informacje udostępniane mediatorowi przez sąd rodzinny] - § 16. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 16. - [Informacje udostępniane mediatorowi przez sąd rodzinny] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  16. [Informacje udostępniane mediatorowi przez sąd rodzinny]
1.
Sąd rodzinny, kierując sprawę do postępowania mediacyjnego, udostępnia mediatorowi informacje z akt sprawy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, w szczególności zawarte w postanowieniu o wszczęciu postępowania.
2.
Nie udostępnia się mediatorowi, zawartych w aktach sprawy, materiałów objętych tajemnicą państwową, służbową, materiałów dotyczących stanu zdrowia nieletniego, a także danych o jego karalności.
3.
Udostępnienie mediatorowi informacji, o których mowa w ust. 1, następuje w obecności kierownika sekretariatu sądu.
4.
Odpisy i kserokopie dokumentów, a także notatki z akt sprawy i postępowania mediacyjnego mediator przechowuje w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osobom postronnym i zwraca do sądu rodzinnego wraz ze sprawozdaniem z przebiegu i wyników postępowania mediacyjnego.