[Poufność postępowania mediacyjnego] - § 12. - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. - Dz.U.2001.56.591 - OpenLEX

§ 12. - [Poufność postępowania mediacyjnego] - Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.56.591

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2002 r.
§  12. [Poufność postępowania mediacyjnego]
Postępowanie mediacyjne prowadzi się w sposób poufny, uniemożliwiający osobom postronnym dostęp do informacji uzyskanych w jego toku. Odstąpienie od poufności postępowania mediacyjnego jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników.