Koszty egzekucyjne. - Dział 8 - Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych. - Dz.U.1932.62.580 - OpenLEX

Dział 8 - Koszty egzekucyjne. - Postępowanie egzekucyjne władz skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.62.580

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1945 r.

Dział  VIII.

Koszty egzekucyjne.

§  56.
 Koszty egzekucyjne, o ile niniejsze rozporządzenie inaczej nie stanowi, ciążą na zobowiązanym i podlegają przymusowemu ściągnięciu łącznie z egzekwowaną należnością.
§  57. 23
(1)
 Kosztami egzekucyjnymi w egzekucyjnym postępowaniu administracyjnym są:
1)
opłaty za dokonane czynności egzekucyjne w wysokości:

grupa a) za pobranie przez organ egzekucyjny na miejscu u zobowiązanego całkowitej zaległości bez dokonania zajęcia - 1% od zaległości łącznie z karami za zwłokę, najmniej jednak zł 10.-,

grupa b) za zajęcie ruchomości, wierzytelności pieniężnej lub innych praw majątkowych - 2% od sumy zaległości łącznie z karami za zwłokę, najmniej jednak zł 20.-,

grupa c) za czynności licytacyjne (obwieszczenie o licytacji, protokół licytacji, niedojścia do skutku licytacji i t. p.) lub sprzedaży w inny sposób - 3% od sumy zaległości łącznie z karami za zwłokę, najmniej jednak zł 30.-.

2)
wydatki poniesione, a zwłaszcza:
a)
koszty publicznych ogłoszeń w pismach,
b)
wynagrodzenie osób trzecich za otwarcie drzwi i schowków, koszty przewozu, przechowania i dozoru zajętych rzeczy, koszty przesyłki zajętych ruchomości do innej miejscowości oraz koszty utrzymania zajętych zwierząt,
c)
wynagrodzenie świadków i biegłych.
2)
Kwoty opłat (ust. 1 pkt 1) zaokrągla się do pełnego złotego w górę.
3)
Przy zbiegu czynności egzekucyjnych, wymienionych w grupach opłat b) i c) ust. (1) pkt 1, opłatę oblicza się odrębnie.
4)
W przypadku uiszczenia do rąk organu egzekucyjnego tylko części zaległości i dokonania zajęcia na pozostałą sumę, opłatę pobiera się od całej ściąganej zaległości w skali, określonej w grupie b pkt 1 ust. 1.
5)
Obowiązek uiszczenia opłat egzekucyjnych, przewidzianych w ust. (1) pkt 1) powstaje: co do opłat w grupie a) z chwilą przybycia organu egzekucyjnego celem dokonania zajęcia; co do opłat w grupie b) - z chwilą zajęcia ruchomości, wierzytelności pieniężnych lub praw majątkowych; co do opłat w grupie c) - z chwilą rozpisania licytacji lub wszczęcia czynności, zmierzających do sprzedaży w inny sposób. Za dalsze czynności egzekucyjne, wchodzące w skład danej grupy, oddzielnych opłat egzekucyjnych nie pobiera się.
6)
Urząd skarbowy może żądać od wierzyciela zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków egzekucyjnych oraz zawiesić kroki egzekucyjne do czasu otrzymania żądanej zaliczki. Wspólne wydatki, poniesione w związku z egzekucją u dwu lub więcej zobowiązanych, rozdziela się pomiędzy wszystkich zobowiązanych, mając na uwadze szczególne okoliczności każdego przypadku.
§  58. 24
(1)
 Wierzyciel ponosi koszty egzekucyjne:
a)
jeżeli skierował do urzędu skarbowego wniosek o przymusowe ściągnięcie należności, która przed wysłaniem wniosku została uiszczona, umorzona, odroczona lub rozłożona na raty;
b)
jeżeli uiszczenie, umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty nastąpiło wprawdzie po wysłaniu wniosku egzekucyjnego, jednak wierzyciel w ciągu 7 dni od zajścia tych okoliczności nie nadesłał do urzędu skarbowego odpowiedniego zawiadomienia; jeżeli przed upływem tego terminu czynność egzekucyjna została chociażby rozpoczęta wskutek nieudowodnienia przez zobowiązanego wymienionych okoliczności, powstałe koszty egzekucyjne ponosi zobowiązany;
c)
jeżeli w ciągu roku po otrzymaniu odpisu protokołu, stwierdzającego bezskuteczność egzekucji administracyjnej przeciwko zobowiązanemu z powodu braku ruchomości podlegających zajęciu, wznowił wniosek egzekucyjny lub zażądał ściągnięcia innych należności u tego zobowiązanego, a protokolarnie znowu stwierdzono bezskuteczność egzekucji administracyjnej z tego samego powodu.
2)
Wierzyciel ponosi wydatki egzekucyjne:
a)
jeżeli od zobowiązanego nie mogą być ściągnięte,
b)
związane z przekazaniem wierzycielowi ściągniętej gotówki.
3)
Wierzyciel obowiązany jest uiścić obciążające go koszty egzekucyjne w ciągu dni 30 po otrzymaniu z urzędu skarbowego wezwania. W razie nieuiszczenia kosztów egzekucyjnych w powyższym terminie urząd skarbowy może pokryć należne koszty egzekucyjne ze ściągniętych należności lub innego majątku wierzyciela.CZĘŚĆ II.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE.

23 § 57 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 października 1945 r. (Dz.U.45.50.292) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1945 r.
24 § 58:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 stycznia 1934 r. (Dz.U.34.10.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1934 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 15 maja 1937 r. (Dz.U.37.43.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1937 r.