Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1438 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  107b.  [Ogłoszenie o przetargu]
§  1.  Organ egzekucyjny zaprasza do udziału w przetargu ofert, zamieszczając ogłoszenia w sposób i w miejscach wskazanych w art. 105a § 3 i 5.
§  2.  Ogłoszenie o przetargu ofert zawiera co najmniej:
1) nazwę i adres organu egzekucyjnego;
2) ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju oraz wartości szacunkowej i ceny wywołania;
3) miejsce i termin składania ofert;
4) miejsce i termin otwarcia ofert;
5) miejsce i termin, w którym można oglądać ruchomości;
6) imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego.
§  3.  Wyznaczony przez organ egzekucyjny termin do zgłaszania oferowanej ceny za ruchomości zgłoszone do sprzedaży w drodze przetargu ofert nie może być krótszy niż 3 dni od daty podania ogłoszenia o przetargu ofert do publicznej wiadomości.
§  4.  Cena wywołania przy sprzedaży w drodze przetargu ofert wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż ta nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.