[Nieodpłatne ustanowienie na rzecz zarządzającego portem lub przystanią morską użytkowania wieczystego gruntu powstałego na... - Dz.U.2022.1624 t.j. - OpenLEX

Art. 4a. - [Nieodpłatne ustanowienie na rzecz zarządzającego portem lub przystanią morską użytkowania wieczystego gruntu powstałego na obszarach morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich] - Porty i przystanie morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1624 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.
Art.  4a.  [Nieodpłatne ustanowienie na rzecz zarządzającego portem lub przystanią morską użytkowania wieczystego gruntu powstałego na obszarach morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich]
1. 
Podmiot zarządzający portem lub przystanią morską ma prawo do nieodpłatnego ustanowienia na jego rzecz użytkowania wieczystego gruntu powstałego na obszarach morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich, jeżeli koszty jego powstania nie zostały pokryte ze środków budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
2. 
Skarb Państwa reprezentowany przez starostę, na wniosek podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, ustanawia na rzecz tego podmiotu prawo użytkowania wieczystego gruntu powstałego na obszarach morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich.