Art. 9. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  IX

Rozstrzyganie sporów

Jakiekolwiek spory, które mogą powstać między Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania postanowień niniejszego porozumienia, będą przedmiotem negocjacji pomiędzy Stronami biorącymi udział w sporze.