Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.

POROZUMIENIE
o ochronie populacji europejskich nietoperzy, 1
podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 4 grudnia 1991 r. w Londynie zostało podpisane Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy w następującym brzmieniu:

Przekład:

POROZUMIENIE

o ochronie populacji europejskich nietoperzy

Układające się Strony,

nawiązując do Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, otwartej do podpisu w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.,

uznając obecny stan zachowania nietoperzy w Europie oraz w pozaeuropejskich Państwach Strefy za niepomyślny - w szczególności poważne ich zagrożenie ze względu na: degradację ich środowisk naturalnych, niepokojenie ich w schronieniach oraz niektóre pestycydy,

świadome, że zagrożenia nietoperzy w Europie i w pozaeuropejskich Państwach Strefy wspólne są dla gatunków wędrownych i osiadłych oraz, że obie te grupy mogą zajmować jednocześnie te same schronienia,

przypominając, że na pierwszej Konferencji Stron Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Bonn, październik 1985 r.) uzgodniono, aby dodać do załącznika II konwencji europejskie gatunki Chiroptera (Rhinolophidae i Vespertilionidae) oraz że zobowiązano Sekretariat Konwencji, aby przedsięwziął odpowiednie kroki w celu opracowania porozumienia dotyczącego tych gatunków,

przekonane, że zawarcie porozumienia dotyczącego tych gatunków znacznie przyczyni się do polepszenia ochrony nietoperzy w Europie, i pozaeuropejskich Państwach Strefy,

uzgodniły, co następuje: 2

Zakres i definicje

W rozumieniu niniejszego porozumienia:

(a)
"Konwencja" oznacza Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Bonn 1979);
(b)
wyraz "nietoperze" oznacza populacje gatunku CHIROPTERA wymienione w załączniku 1 do niniejszego Porozumienia występujące w Europie i pozaeuropejskich Państwach Strefy;
(c)
"Państwo Strefy" oznacza każde państwo (niezależnie od tego, czy jest ono stroną konwencji), które posiada jurysdykcję nad jakąkolwiek częścią strefy występowania któregokolwiek z gatunków objętych niniejszym porozumieniem;
(d)
"Organizacja regionalnej integracji gospodarczej" oznacza organizację utworzoną przez suwerenne Państwa, do której stosuje się niniejsze Porozumienie, posiadającą uprawnienia w kwestiach w nim zawartych oraz odpowiednio upoważnioną, zgodnie z jej przepisami wewnętrznymi, do podpisania, ratyfikowania, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszego porozumienia albo przystąpienia do niego;
(e)
wyraz "Strony", jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, oznacza Strony niniejszego porozumienia;
(f)
wyrazy "w Europie" oznaczają kontynent europejski.

Postanowienia ogólne

1.
Niniejsze porozumienie jest porozumieniem w rozumieniu artykułu IV ust. 3 Konwencji.
2.
Przepisy niniejszego porozumienia nie zwalniają Stron z ich zobowiązań nałożonych przez jakiekolwiek inne istniejące traktaty, konwencje lub porozumienia.
3.
Każda ze Stron niniejszego porozumienia wyznaczy jeden (lub więcej) właściwych organów, którym powierzy odpowiedzialność za wykonanie niniejszego porozumienia; Strony przekażą sobie nazwy oraz adresy tych organów.
4.
Strony, w porozumieniu ze Stronami Konwencji, określą zasady administracyjnego i finansowego funkcjonowania porozumienia.
5. 4
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część. Ilekroć mowa o Porozumieniu, rozumie się przez to także jego załączniki

Podstawowe zobowiązania

1.
Każda ze Stron zabroni celowego odłowu, przetrzymywania lub zabijania nietoperzy, chyba że właściwy organ wyda na to zgodę.
2.
Każda ze Stron wskaże te stanowiska na obszarze jej jurysdykcji, które są ważne dla utrzymania stanu zachowania i ochrony nietoperzy, w tym ich schronienia. Biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i społeczne Strony będą chronić te miejsca przed zniszczeniem lub zakłócaniem w nich spokoju. Ponadto Strony będą dążyć do identyfikacji oraz ochrony przed niszczeniem żerowisk ważnych dla nietoperzy i zakłócaniem spokoju na tych obszarach.
3.
Przy określaniu, jakie obszary powinny podlegać ogólnemu programowi ochrony, każda ze Stron nada następnie odpowiednią rangę środowiskom ważnym dla nietoperzy.
4.
Strony podejmą odpowiednie kroki w celu popularyzacji programu ochrony nietoperzy oraz zwrócą uwagę opinii publicznej na wagę problemu ochrony tych zwierząt.
5.
Każda ze Stron wyznaczy właściwą instytucję odpowiedzialną za dostarczanie informacji na temat ochrony i kontroli nietoperzy na jej terytorium, zwłaszcza odnośnie do nietoperzy zamieszkujących budynki. Strony będą wymieniać doświadczenia w tym zakresie.
6.
Każda ze Stron podejmie dodatkowe działania, które uzna za konieczne, w celu zabezpieczenia tych populacji nietoperzy, które uzna za zagrożone, a następnie, zgodnie z artykułem VI, złoży sprawozdanie o podjętych działaniach.
7.
Strony będą odpowiednio promować programy badawcze związane z ochroną i kontrolą populacji nietoperzy. Strony będą konsultować programy badawcze oraz podejmą starania w celu koordynacji programów badań i ochrony nietoperzy.
8.
Każda ze Stron, jeśli jest to stosowne, dopuszczając do użytku pestycydy, weźmie pod uwagę potencjalny wpływ tych substancji na nietoperze oraz podejmie starania, aby zastąpić wysoko toksyczne środki chemiczne, stosowane w konserwacji drewna, innymi bezpieczniejszymi substancjami.

Wykonanie porozumienia na szczeblu krajowym

1.
Każda ze Stron przyjmuje i wprowadza takie środki prawne i administracyjne, które są konieczne dla wykonania niniejszego porozumienia.
2.
Postanowienia niniejszego porozumienia w żaden sposób nie ograniczają prawa Stron do ustanawiania bardziej surowych zasad ochrony nietoperzy.

Spotkania Stron

1.
Strony niniejszego porozumienia będą odbywały cykliczne spotkania. Nie później niż trzy lata po dacie wejścia w życie porozumienia Rząd Zjednoczonego Królestwa zwoła pierwsze spotkanie Stron. Strony przyjmą regulamin spotkania oraz zasady finansowe, w tym budżet oraz skalę wpłat na przyszły okres finansowy. Dokumenty te przyjmuje się większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących. Decyzje dotyczące zasad finansowych wymagają większości trzech czwartych głosów Stron obecnych i głosujących.
2.
Na sesjach Strony mogą utworzyć zespoły naukowe lub grupy robocze, jakie uznają za właściwe.
3.
Państwa Strefy i organizacje regionalnej integracji gospodarczej nie będące Stronami porozumienia, a także Sekretariat Konwencji oraz Rada Europy jako Sekretariat Konwencji o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, a także inne podobne organizacje międzyrządowe, mogą być reprezentowane na sesjach Stron porozumienia przez obserwatorów. Każda instytucja lub organizacja posiadająca kwalifikacje techniczne w dziedzinie ochrony i kontroli nietoperzy, może być reprezentowana przez obserwatorów na sesjach Stron, chyba że sprzeciwi się temu co najmniej jedna trzecia obecnych Stron. Jedynie Stronom przysługuje prawo głosowania na sesjach Stron.
4.
Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ustępie 5, każdej ze Stron porozumienia przysługuje jeden głos.
5.
Organizacje regionalnej integracji gospodarczej, które są Stronami niniejszego porozumienia, w sprawach należących do ich właściwości wykonują prawo głosu ilością głosów odpowiadającą liczbie ich państw członkowskich będących Stronami Porozumienia i obecnych podczas głosowania. Organizacja regionalnej integracji gospodarczej nie wykonuje prawa głosu, jeżeli prawo to wykonują jej państwa członkowskie i odwrotnie.

Sprawozdania z wykonania porozumienia

Na każdym spotkaniu Stron każda ze Stron przedstawi aktualne sprawozdanie z wykonania postanowień porozumienia. Sprawozdanie powinno być dostarczone pozostałym Stronom co najmniej na 90 dni przed rozpoczęciem spotkania.

Poprawki do porozumienia

1.
Do porozumienia mogą być wprowadzane poprawki na każdej sesji Stron.
2.
Każda Strona może przedstawić projekt poprawki.
3.
Tekst jakiejkolwiek proponowanej poprawki wraz z uzasadnieniem powinien być zakomunikowany depozytariuszowi co najmniej na 90 dni przed rozpoczęciem sesji. Depozytariusz natychmiast przekaże kopie tekstu pozostałym Stronom.
4. 5
Poprawka do porozumienia inna niż zmiana treści jego załączników zostanie przyjęta większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących oraz dla tych Stron, które ją przyjęły wejdzie w życie po 60 dniach od dnia złożenia piątego dokumentu przyjęcia tej zmiany u depozytariusza. Po tym terminie, poprawka wejdzie w życie w stosunku do Strony po upływie 30 dni od dnia złożenia u depozytariusza jej dokumentu przyjęcia poprawki.
5. 6
Każdy dodatkowy załącznik i każda poprawka do załącznika zostaną przyjęte większością dwóch trzecich głosów Stron obecnych i głosujących oraz wejdą w życie dla wszystkich Stron sześćdziesiątego dnia od dnia ich przyjęcia przez Spotkanie Stron, za wyjątkiem Stron, które wniosły zastrzeżenie zgodnie z ustępem 6 niniejszego Artykułu.
6. 7
W okresie 60 dni, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego Artykułu, każda ze Stron może wnieść zastrzeżenie w formie pisemnej do depozytariusza dotyczące dodatkowego załącznika lub poprawki do załącznika. Takie zastrzeżenie może być w dowolnym czasie wycofane pisemnym zawiadomieniem złożonym u depozytariusza, a po tym ów dodatkowy załącznik lub poprawka wejdą w życie dla tej Strony sześćdziesiątego dnia od dnia wycofania zastrzeżenia.
7. 8
Każde Państwo, które po wejściu w życie poprawki zostało Stroną porozumienia, jeżeli Państwo to nie wyraziło odmiennego zamiaru:

(a) będzie uważane za Stronę zmienionego porozumienia; oraz

(b) będzie uważane za, Stronę niezmienionego porozumienia w stosunku do każdej Strony niezwiązanej poprawką.

Zastrzeżenia

Zgłaszanie ogólnych zastrzeżeń do przepisów niniejszego porozumienia nie jest dopuszczalne. Jednak jakiekolwiek Państwo Strefy lub organizacja regionalnej integracji gospodarczej, stając się Stroną, zgodnie z artykułami X lub XI, może złożyć szczegółowe zastrzeżenie dotyczące określonych gatunków nietoperzy.

Rozstrzyganie sporów

Jakiekolwiek spory, które mogą powstać między Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania postanowień niniejszego porozumienia, będą przedmiotem negocjacji pomiędzy Stronami biorącymi udział w sporze.

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie i zatwierdzenie

Niniejsze porozumienie jest otwarte do podpisu dla Państwa Strefy oraz dla organizacji regionalnej integracji gospodarczej, które mogą stać się Stroną poprzez:

(a)
podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo
(b)
ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie w przypadku podpisania z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia składane są depozytariuszowi.

Niniejsze porozumienie pozostaje otwarte do podpisu do dnia jego wejścia w życie.

Przystąpienie

Niniejsze porozumienie otwarte jest do przystąpienia dla Państw Strefy oraz organizacji regionalnej integracji gospodarczej po dacie jego wejścia w życie. Dokumenty przystąpienia składa się depozytariuszowi.

Wejście w życie

Niniejsze porozumienie wejdzie w życie w dziewięćdziesiątym dniu od daty, w której pięć Państw Strefy stanie się Stronami zgodnie z artykułem X. Następnie, dla państwa podpisującego je lub do niego przystępującego, porozumienie wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od złożenia jego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Wypowiedzenie i wygaśnięcie

Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie składając depozytariuszowi pisemną notyfikację w dowolnym czasie. Wypowiedzenie wywoła skutek po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania notyfikacji przez depozytariusza. Porozumienie pozostanie w mocy co najmniej przez dziesięć lat, a następnie wygaśnie w dniu, w którym pozostanie mniej niż pięć Stron porozumienia.

Depozytariusz

Oryginał porozumienia, sporządzony w językach angielskim, francuskim i niemieckim, którego każdy tekst jest jednakowo autentyczny, zostanie złożony Rządowi Zjednoczonego Królestwa, który będzie depozytariuszem i przekaże uwierzytelnione kopie niniejszego porozumienia wszystkim państwom i organizacjom regionalnej integracji gospodarczej, które podpisały porozumienie lub złożyły dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Depozytariusz poinformuje wszystkie Państwa Strefy oraz organizacje regionalnej integracji gospodarczej o podpisaniu porozumienia oraz o złożeniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, o wejściu w życie porozumienia i poprawek, a także o zastrzeżeniach i notyfikacjach wypowiedzenia.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
porozumienie zostało uznane za słuszne w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
-
Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do powyższego porozumienia,
-
porozumienie będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 lutego 1996 r.

ZAŁĄCZNIK  9

Gatunki nietoperzy występujące w Europie, do których stosuje się niniejsze Porozumienie

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandrii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814).

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 lit. a) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
2 Preambuła zmieniona przez art. 1 lit. b) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
3 Art. I zmieniony przez art. 1 lit. c) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
4 Art. II ust. 5 dodany przez art. 1 lit. d) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
5 Art. VII ust. 4 zmieniony przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
6 Art. VII ust. 5 dodany przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
7 Art. VII ust. 6 dodany przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
8 Art. VII ust. 7 dodany przez art. 2 poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
9 Załącznik dodany przez art. 1 lit. e) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.