Art. 6. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  VI

Sprawozdania z wykonania porozumienia

Na każdym spotkaniu Stron każda ze Stron przedstawi aktualne sprawozdanie z wykonania postanowień porozumienia. Sprawozdanie powinno być dostarczone pozostałym Stronom co najmniej na 90 dni przed rozpoczęciem spotkania.