Art. 2. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  II

Postanowienia ogólne

1.
Niniejsze porozumienie jest porozumieniem w rozumieniu artykułu IV ust. 3 Konwencji.
2.
Przepisy niniejszego porozumienia nie zwalniają Stron z ich zobowiązań nałożonych przez jakiekolwiek inne istniejące traktaty, konwencje lub porozumienia.
3.
Każda ze Stron niniejszego porozumienia wyznaczy jeden (lub więcej) właściwych organów, którym powierzy odpowiedzialność za wykonanie niniejszego porozumienia; Strony przekażą sobie nazwy oraz adresy tych organów.
4.
Strony, w porozumieniu ze Stronami Konwencji, określą zasady administracyjnego i finansowego funkcjonowania porozumienia.
5. 4
Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część. Ilekroć mowa o Porozumieniu, rozumie się przez to także jego załączniki
4 Art. II ust. 5 dodany przez art. 1 lit. d) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.