Art. 1. - Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy. Londyn.1991.12.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1112

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2009 r.
Artykuł  I 3

Zakres i definicje

W rozumieniu niniejszego porozumienia:

(a)
"Konwencja" oznacza Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Bonn 1979);
(b)
wyraz "nietoperze" oznacza populacje gatunku CHIROPTERA wymienione w załączniku 1 do niniejszego Porozumienia występujące w Europie i pozaeuropejskich Państwach Strefy;
(c)
"Państwo Strefy" oznacza każde państwo (niezależnie od tego, czy jest ono stroną konwencji), które posiada jurysdykcję nad jakąkolwiek częścią strefy występowania któregokolwiek z gatunków objętych niniejszym porozumieniem;
(d)
"Organizacja regionalnej integracji gospodarczej" oznacza organizację utworzoną przez suwerenne Państwa, do której stosuje się niniejsze Porozumienie, posiadającą uprawnienia w kwestiach w nim zawartych oraz odpowiednio upoważnioną, zgodnie z jej przepisami wewnętrznymi, do podpisania, ratyfikowania, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszego porozumienia albo przystąpienia do niego;
(e)
wyraz "Strony", jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, oznacza Strony niniejszego porozumienia;
(f)
wyrazy "w Europie" oznaczają kontynent europejski.
3 Art. I zmieniony przez art. 1 lit. c) poprawki do porozumienia z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz.U.09.208.1605) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 5 sierpnia 2009 r.