Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Genewa.1967.05.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.7.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1975 r.

POPRAWKI
do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia,
podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 20 maja 1965 roku osiemnaste Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło w Genewie poprawkę do artykułu 7 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia oraz dnia 23 maja 1967 roku dwudzieste Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło w Genewie poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia.

Po zaznajomieniu się z powyższymi poprawkami Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne; oświadcza, że są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 9 stycznia 1971 roku.

ZAŁĄCZNIK

Przekład.

Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia,

podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

REZOLUCJA DWUDZIESTEGO ŚWIATOWEGO ZGROMADZENIA ZDROWIA ZMIENIAJĄCA KONSTYTUCJĘ ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA

(Artykuły 24 i 25)

Dwudzieste Światowe Zgromadzenie Zdrowia,

rozważając przedstawioną przez Rząd Brazylii propozycję poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji; i

stwierdzając, że postanowienia artykułu 73 Konstytucji, zgodnie z którymi teksty zaproponowanych poprawek do Konstytucji powinny być zakomunikowane Członkom przynajmniej na sześć miesięcy przed ich rozpatrzeniem przez Zgromadzenie Zdrowia, były należycie przestrzegane.

I

1. Przyjmuje poprawki do Konstytucji zawarte w załącznikach do niniejszej rezolucji i stanowiące jej integralną część; teksty w językach angielskim, chińskim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim są jednakowo autentyczne;

2. Postanawia, że autentyczność dwóch egzemplarzy niniejszej rezolucji zostanie stwierdzona podpisami przewodniczącego Dwudziestej Sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia i Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. Jeden z tych egzemplarzy zostanie przekazany Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, depozytariuszowi Konstytucji, a drugi zostanie złożony w archiwach Światowej Organizacji Zdrowia.

II

Biorąc pod uwagę, że wyżej wymienione poprawki do Konstytucji, zgodnie z jej artykułem 73, staną się obowiązujące dla wszystkich Członków, z chwilą gdy zostaną przyjęte przez dwie trzecie Członków zgodnie z ich procedurą konstytucyjną, postanawia, że każda notyfikacja o przyjęciu zostanie dokonana przez złożenie formalnego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 79(b) Konstytucji dotyczącym przyjęcia Konstytucji.

Sporządzono w Genewie dnia 23 maja 1967 roku w dwóch egzemplarzach.

Załącznik

Artykuł 24 - Skreślić i zastąpić przez
Artykuł  24

Rada składa się z trzydziestu osób, wyznaczonych przez taką samą liczbę Członków. Zgromadzenie Zdrowia, biorąc pod uwagę słuszny podział geograficzny, wybiera Członków uprawnionych do wyznaczenia przedstawiciela do Rady.

Każdy z tych Członków wyznaczy do rady osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie fachowe w dziedzinie zdrowia; osobie tej będą mogli towarzyszyć zastępcy i doradcy.

Artykuł 25 - Skreślić i zastąpić przez

Artykuł  25

Członkowie Rady są wybierani na okres trzech lat i mogą być ponownie wybierani, z tym że spośród czternastu Członków wybranych w czasie pierwszej Sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia, która odbędzie się po wejściu w życie poprawki do niniejszej Konstytucji, zwiększającej liczbę członków Rady z dwudziestu czterech do trzydziestu, mandat dwóch Członków będzie obejmował okres jednego roku, a mandat dwóch innych członków - okres dwóch lat; ustalenie to będzie dokonane w drodze losowania.