Popieranie rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni oraz powiatu morskiego. - Dz.U.1935.42.285 t.j. - OpenLEX

Popieranie rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni oraz powiatu morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.42.285 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 czerwca 1927 r.
o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni oraz powiatu morskiego. 1

Miasto Gdynia w województwie pomorskiem i przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe na obszarze tego miasta uzyskują przywileje określone niniejszem rozporządzeniem.

Coroczny preliminarz budżetowy Państwa winien przewidywać kredyty na cele rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni.

Pożyczki w obligacjach komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielone na cele inwestycyjne gminie m. Gdyni, będą korzystały z poręki państwowej do wysokości 5 miljonów w złotych w złocie.

Pomoc kredytowa, przewidziana w obowiązujących przepisach o rozbudowie miast, przysługuje na obszarze m. Gdyni nietylko w wypadkach wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, ale także nowych budynków wszelkiego innego rodzaju i niezależnie od wielkości poszczególnych lokali.

Gmina miasta Gdyni oraz spółdzielnie i instytucje społeczno-humanitarne na obszarze m. Gdyni mogą korzystać z kredytów budowlanych, przewidzianych w obowiązujących przepisach o rozbudowie miast, do wysokości 90%, osoby zaś prywatne do wysokości 80% kosztów budowy bez wartości placu.

Ze względów wyższej użyteczności mogą być w przypadkach gospodarczej konieczności wywłaszczane na rzecz Skarbu Państwa, miasta lub portu Gdyni nieruchomości, położone w granicach gminy Gdyni, jej sfery interesów mieszkaniowych oraz powiatu morskiego, potrzebne dla celów rozbudowy urządzeń i zakładów oświatowych i użyteczności publicznej oraz rozbudowy przemysłu, którego istnienie związane jest z handlem morskim, oraz dla celów mieszkaniowych i zagospodarowania wybrzeża.

Art. 22 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. - Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 776) ma zastosowanie do przypadku wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy m. Gdyni.

Odstępowanie gruntów państwowych gminie miasta Gdyni na zasadzie art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) będzie uskuteczniane na podstawie wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych, powziętego w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych. Uprzednie zatwierdzanie programu rozbudowy miasta lub części miasta, przewidziane w art. 4 tegoż rozporządzenia, nie jest wymagane.

W stosunku do odstąpionych gruntów nie będą miały zastosowania również postanowienia art. 14 ust. 5 powołanego rozporządzenia o rozbudowie miast.

(uchylony).

Przedsiębiorstwa lub zakłady, znajdujące się w Gdyni, na których prowadzenie wymagane jest w myśl rozdziału II ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 46, poz. 339) posiadanie oddzielnego świadectwa przemysłowego i które są wpisane do rejestru handlowego, a których działalność przyczynić się może do rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni, może Minister Skarbu na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu zwalniać od części państwowego podatku przemysłowego od obrotu, przypadającej Skarbowi Państwa, nie dłużej jednak jak do 1945 r. włącznie.

Z ulg powyższych mogą korzystać także przedsiębiorstwa położone w powiecie morskim.

Zwolnienie, przewidziane w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, służy z samego prawa, poczynając od roku podatkowego 1937 do końca 1942 r., następującym przedsiębiorstwom i zakładom, znajdującym się na terenie miasta i portu Gdyni, a wpisanym do rejestru handlowego:

żeglugi morskiej, przybrzeżnej, ratownictwa, połowów morskich, holowniczym, dowozowo-przewozowym w transporcie morskim,

składowym,

chłodniom i elewatorom zbożowym,

sprzedaży aukcyjnej,

handlu hurtowego bawełną, lnem, rybami lub skórami,

handlu hurtowego o kapitale zakładowym co najmniej 250.000 zł, przeznaczonym do działania w Gdyni, - wyłącznie od obrotu artykułami kolonialnymi, sprowadzanymi bezpośrednio przez dane przedsiębiorstwo z zagranicy,

budowy lub naprawy statków oraz przemysłów pomocniczych, a mianowicie: modelarniom, fabrykom lin, sieci, brezentu, płótna żaglowego, wytwórniom sprzętu okrętowego i żeglarskiego,

przetwórczego przemysłu rybnego i surowców morskich,

wytwórniom konserw mięsnych, owocowych, warzywnych, mleka skondensowanego lub sproszkowanego,

przetwarzającym i uszlachetniającym importowane towary, nadto pralniom wełny oraz sortowniom i szarpalniom szmat, przetwórniom i sortowniom jelit,

wytwórniom opakowań (beczek, skrzyń, worków, puszek blaszanych, pudełek itp.),

wytwórniom wyrobów betonowych i z cementu, tynków szlachetnych, kamienia sztucznego, glazury oraz siatek metalowych,

sortowania i cięcia złomu, rozbiórki okrętów,

odlewniom, wytwórniom maszyn, konstrukcji żelaznych,

wytwórniom artykułów techniczno-instalacyjnych,

wytwórniom farb okrętowych, przetworów i preparatów spirytusowych,

wytwórniom artykułów leczniczych i przerobu ziół leczniczych.

Ministrowie Skarbu oraz Przemysłu i Handlu mogą w drodze rozporządzeń uzupełniać po zasięgnięciu opinii samorządu gospodarczego rodzaje przedsiębiorstw i zakładów, ustalone w ustępie poprzedzającym.

Osobom fizycznym i prawnym, prowadzącym prawidłowe księgi w rozumieniu art. 81 ordynacji podatkowej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 14, poz. 134), które w okresie czasu do końca 1939 r. założą w Gdyni lub w powiecie morskim nowe przedsiębiorstwa przemysłowe, handlu towarowego, komunikacyjne, składowe, ekspedycyjne, maklerskie i połowów morskich, lub też dokonają w już istniejących w Gdyni przedsiębiorstwach tego rodzaju inwestycyj, przez nabycie i zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń, nabycie statków lub ich wyposażeń, albo też przez wzniesienie nowych lub dobudowę istniejących budynków przemysłowych, handlu towarowego i składowych, potrąca się z dochodu, podlegającego opodatkowaniu według działu I ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz. 6), sumy wydatkowane na te inwestycje.

Potrącenia w myśl ustępu poprzedzającego można dokonać z dochodu roku operacyjnego (obrotowego), w którym inwestycyj dokonano, oraz z dochodu następnych 4 lat. Potrącenia dokonywa się, zależnie od woli osoby uprawnionej, w jednym roku albo w dwa lub więcej z wymienionych 5 lat.

Pobierany na podstawie art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 2, poz. 6) dodatek na rzecz związków samorządowych oblicza się od całego osiągniętego dochodu bez uwzględnienia potrąceń, przewidzianych w ustępach poprzedzających.

Pozostały po potrąceniu dochód podlega opodatkowaniu według tej stopy procentowej, jaka przypadnie od osiągniętego dochodu bez potrąceń, przewidzianych w ust. 1.

Akty wywłaszczenia, przewidziane w art. 5, są wolne od opłat stemplowych.

Minister Skarbu na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu może zwolnić od opłat stemplowych pisma, sporządzone w okresie do 1945 r. włącznie, a stwierdzające przejście własności rzeczy nieruchomych, niezbędnych do uruchomienia lub powiększenia przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, które na obszarze miasta Gdyni bądź już rozpoczęły, bądź rozpoczną do końca 1940 r. działalność, mogącą się przyczynić do rozwoju gospodarczego Gdyni.

Zwolnienie od opłat, przewidziane w ustępie poprzednim, nie pociąga za sobą zwolnienia od opłat komunalnych.

Minister Skarbu na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu może zwolnić od opłat stemplowych pisma, sporządzone do końca 1940 r., dotyczące założenia spółki handlowej z siedzibą w Gdyni lub powiększenia kapitału zakładowego takiej spółki, jeżeli jej działalność może się przyczynić do rozwoju gospodarczego Gdyni.

Nowowznoszone domy mieszkalne, położone na terenie m. Gdyni i zwolnione na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ulgach dla nowowznoszonych budowli (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 173) od państwowego podatku dochodowego, podlegają, począwszy od roku 1935, wymiarowi idealnego podatku dochodowego w celu ustalenia, przewidzianego w art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 715), dodatku na rzecz m. Gdyni,

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.190) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1937 r.
2 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.190) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1937 r.
3 Art. 7 uchylony przez art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych. (Dz.U.38.26.224) z dniem 15 kwietnia 1938 r.
4 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.190) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1937 r.
5 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.190) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1937 r.
6 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.190) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1937 r.
7 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 marca 1937 r. (Dz.U.37.27.190) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1937 r.