Art. 43. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. - Dz.U.2022.1577 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1577 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  43. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).