[Zabezpieczenie danych osobowych osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych] - Art. 22a. - Pomoc osobom uprawnionym do... - Dz.U.2022.1205 t.j. - OpenLEX

Art. 22a. - [Zabezpieczenie danych osobowych osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych] - Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  22a.  [Zabezpieczenie danych osobowych osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych]
1. 
Dane osobowe, o których mowa w art. 22 ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.