§ 6. - Pomoc na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.150.1212

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2009 r.
§  6.
1.
Pomoc jest udzielana w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.
Beneficjent pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy do podmiotu udzielającego pomocy.
3.
Wniosek zawiera w szczególności:
1)
nazwę beneficjenta pomocy;
2)
tytuł i miejsce realizacji projektu;
3)
cel realizacji projektu;
4)
opis projektu;
5)
opis rezultatów realizacji projektu;
6)
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;
7)
wartość projektu;
8)
wydatki kwalifikowalne;
9)
wnioskowaną kwotę dofinansowania;
10)
źródła finansowania projektu.
4.
Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 7, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem pomocy a podmiotem udzielającym pomocy.