Pomoc na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.150.1212

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na wsparcie projektów w zakresie transportu intermodalnego, na liniach kolejowych i w portach morskich, zwanej dalej "pomocą", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem".
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego kraju, tworzenie zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego przez rozwój łańcuchów transportowych wykorzystujących transport kolejowy i morski oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.
1.
O pomoc mogą ubiegać się:
1)
zarządy portów morskich,
2)
przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, a w szczególności operatorzy terminali kontenerowych i centrów logistycznych

- zwani dalej "beneficjentem pomocy".

2.
Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:
1)
na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z przepisami prawa oraz wspólnym rynkiem;
2)
znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc na podstawie rozporządzenia, w przypadku gdy:
1)
cel i przedmiot realizacji projektu są zgodne z celami i przedmiotem projektu określonymi odpowiednio w § 2 i 5;
2)
wydatki kwalifikowalne na realizację projektu ponoszone są w zakresie określonym w § 7;
3)
intensywność pomocy nie przekracza wartości określonych w § 8;
4)
zapewniony zostanie dostęp do terminali oraz centrów logistycznych, których dotyczy projekt, wszystkim zainteresowanym podmiotom na równych, niedyskryminujących zasadach;
5)
zobowiąże się, że projekt nie zostanie poddany zasadniczym modyfikacjom, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego zakończenia;
6)
zobowiąże się, że dofinansowane urządzenia (sprzęt, wyposażenie lub pojazdy) lub infrastruktura będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego.
1.
Pomoc może być udzielona na budowę, przebudowę i remont terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych i w portach morskich, a w szczególności na:
1)
zakup lub remont urządzeń wykorzystywanych wyłącznie w transporcie intermodalnym, w szczególności urządzeń dźwigowych, urządzeń do przeładunku oraz lokomotyw manewrowych;
2)
zakup lub remont systemów teleinformatycznych oraz urządzeń i systemów związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
3)
infrastrukturę wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego w zakresie:
a)
budowy, przebudowy oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę:
placów składowych i przeładunkowych, parkingów, zaplecza technicznego dla obsługi taboru, dróg wewnętrznych i dojazdowych, przejść podziemnych i magazynów, z wyłączeniem magazynów w portach morskich,
torów dojazdowych, przeładunkowych i podsuwnicowych, przejazdów i rozjazdów kolejowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
budowy, przebudowy i remontu urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów odwodnienia i instalacji energetycznych oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę tych urządzeń, instalacji i systemów.
2.
Pomoc może być także udzielona na zakup lub remont urządzeń specjalistycznych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego, w szczególności intermodalnych jednostek ładunkowych (nadwozia wymienne, naczepy siodłowe) oraz specjalistycznych wagonów dla transportu intermodalnego (wagony kieszeniowe, koszowe, niskopodwoziowe, kontenerowe, do przewozu naczep siodłowych), z wyłączeniem kontenerów.
3.
Pomoc obejmuje również prace projektowe i dokumentację związaną z projektami, o których mowa w ust. 1 i 2.
1.
Pomoc jest udzielana w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2.
Beneficjent pomocy składa wniosek o udzielenie pomocy do podmiotu udzielającego pomocy.
3.
Wniosek zawiera w szczególności:
1)
nazwę beneficjenta pomocy;
2)
tytuł i miejsce realizacji projektu;
3)
cel realizacji projektu;
4)
opis projektu;
5)
opis rezultatów realizacji projektu;
6)
planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;
7)
wartość projektu;
8)
wydatki kwalifikowalne;
9)
wnioskowaną kwotę dofinansowania;
10)
źródła finansowania projektu.
4.
Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 7, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy beneficjentem pomocy a podmiotem udzielającym pomocy.
1.
Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki lub koszty poniesione na:
1)
prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:
a)
niezbędną dokumentację,
b)
opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia;
2)
zarządzanie projektem, w tym:
a)
nadzór nad robotami budowlanymi,
b)
wydatki związane z wdrażaniem projektu,
c)
koszty ogólne (w czasie realizacji projektu),
d)
wydatki osobowe,
e)
zakup i instalację informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie;
3)
nabycie własności nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub innego prawa do tych nieruchomości;
4)
budowę i montaż, w tym również:
a)
odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzenia robót,
b)
wykonanie robót dodatkowych;
5)
urządzenia, w tym:
a)
środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych zainstalowane na stałe w ramach projektu,
b)
przenośne środki trwałe stanowiące część wydatków inwestycyjnych niezbędne do realizacji celu projektu lub do poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu,
c)
sprzęt będący środkiem trwałym zakupiony lub wytworzony na czas realizacji projektu,
d)
wartości niematerialnie i prawne,
e)
zakup używanego sprzętu,
f)
zakup materiałów niestanowiących środków trwałych wykorzystywanych przez czas realizacji projektu;
6)
działania informacyjno-promocyjne;
7)
podatek od towarów i usług (VAT), o ile beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT-u;
8)
niezbędne opłaty związane z realizacją projektów, w tym opłaty administracyjne, jeżeli stanowią one wydatki kwalifikowalne w ramach Programu;
9)
wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania niepowodujących natychmiastowego przeniesienia prawa własności.
2.
Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie są wydatkami kwalifikowalnymi.
3.
Z zastrzeżeniem przestrzegania zasad obowiązujących w systemie realizacji Programu, za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki, które zostały faktycznie poniesione pomiędzy dniem 7 grudnia 2007 r. a dniem 31 grudnia 2015 r.
Maksymalna intensywność pomocy wynosi:
1)
30 % - na zakup urządzeń i systemów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2;
2)
50 % - na infrastrukturę, urządzenia, systemy, instalacje, prace projektowe i dokumentację, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.
1.
Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.
2.
Skumulowana pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8.
3.
Beneficjent pomocy informuje organ udzielający pomocy o każdej innej pomocy otrzymanej na realizację tego samego projektu.
4.
Podmiot udzielający pomocy informuje beneficjenta pomocy o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.
Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2015 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).