§ 5. - Pomoc na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.150.1212

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2009 r.
§  5.
1.
Pomoc może być udzielona na budowę, przebudowę i remont terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych i w portach morskich, a w szczególności na:
1)
zakup lub remont urządzeń wykorzystywanych wyłącznie w transporcie intermodalnym, w szczególności urządzeń dźwigowych, urządzeń do przeładunku oraz lokomotyw manewrowych;
2)
zakup lub remont systemów teleinformatycznych oraz urządzeń i systemów związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
3)
infrastrukturę wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego w zakresie:
a)
budowy, przebudowy oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę:
placów składowych i przeładunkowych, parkingów, zaplecza technicznego dla obsługi taboru, dróg wewnętrznych i dojazdowych, przejść podziemnych i magazynów, z wyłączeniem magazynów w portach morskich,
torów dojazdowych, przeładunkowych i podsuwnicowych, przejazdów i rozjazdów kolejowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
budowy, przebudowy i remontu urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów odwodnienia i instalacji energetycznych oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę tych urządzeń, instalacji i systemów.
2.
Pomoc może być także udzielona na zakup lub remont urządzeń specjalistycznych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego, w szczególności intermodalnych jednostek ładunkowych (nadwozia wymienne, naczepy siodłowe) oraz specjalistycznych wagonów dla transportu intermodalnego (wagony kieszeniowe, koszowe, niskopodwoziowe, kontenerowe, do przewozu naczep siodłowych), z wyłączeniem kontenerów.
3.
Pomoc obejmuje również prace projektowe i dokumentację związaną z projektami, o których mowa w ust. 1 i 2.