§ 2. - Pomoc na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.150.1212

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2009 r.
§  2.
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego kraju, tworzenie zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego przez rozwój łańcuchów transportowych wykorzystujących transport kolejowy i morski oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.