Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1183 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  86. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Akademii oraz gospodarki finansowej jej instytutów, sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty, z zachowaniem zasady prawidłowej gospodarki majątkiem Akademii i jej instytutów.