Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2388

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. poz. 1707) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Akademia prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości".

2. Roczne sprawozdanie finansowe Akademii podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzenia badania określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii dokonuje Zgromadzenie Ogólne Akademii.";

2) w § 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Instytut prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Roczne sprawozdanie finansowe instytutu podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzenia badania określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).