Rozdział 4 - Zmiany w przepisach obowiązujących - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2024 r.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).