Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.11.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 stycznia 1923 roku
o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Na linjach towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych podwyższa się taryfą osobową:
do200mk.zaosobęi kilometrw kl.IIIi
do300""""w klII
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 4, poz. 22).